ફળ

વિક્શનરીથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type

નામ (નo)

Meaning

[सं.] વનસ્પતિનું ફળ (૨) પરિણામ (૩) ફાયદો (૪) પાનું (હથિયાર કે ઓજારનું) (૫) 'ફંક્ષન' (ગ.)

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ