સ્ત્રી

વિક્શનરીથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી

નામ

સ્ત્રી.

અનુવાદ