ઓગળવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. अप (-व+गल्?)] ઘનનું પ્રવાહી થવું; પીગળવું (૨) (શરીર) ગળી જવું; સુકાવું (૩) પ્રવાહીમાં પ્રવાહી થઈને મળવું, એકરસ થવું (જેમ કે, ખાંડ હજી દૂધમાં ઓગળી નથી.) (૪) નરમ થવું; દયા લાવવી; અસર થવી. (લા.)