ઢાંચો:બહેન/દસ્તાવેજીકરણ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Examples[ફેરફાર કરો]

Projects listed in order[ફેરફાર કરો]

Metawiki[ફેરફાર કરો]

{{બહેન|meta}}

Wikimedia-logo.svg
Meta has a page on help
Meta
{{બહેન|meta=help}}

Wikipedia[ફેરફાર કરો]

{{બહેન|wikipedia}}
{{બહેન|disambig}}
{{બહેન|wikipedia=encyclopedia}}
Wikipedia-logo.png
Wikipedia has a disambiguation page on encyclopedia
Wikipedia
{{બહેન|disambig=encyclopedia}}

Wikispecies[ફેરફાર કરો]

{{બહેન|species}}

Wikispecies-logo.png
Wikispecies has information on kingdom
Wikispecies
{{બહેન|species=kingdom}}

Projects in combination[ફેરફાર કરો]

{{બહેન|wikipedia|species}}
{{બહેન|disambig|species=fairy}}
{{બહેન|wikipedia|species|meta=Templates}}