મગજ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं. मगद (सं. मुद्ग=મગ)] ચણાના લોટની એક મીઠાઈ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा. मग्ज; સરo म.; हिं.] ખોપરીની અંદરનો નરમ ભાગ; ભેજું (૨) પુંo ફળની મીજ