મોલાત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (નo)

Meaning

ખેતરમાંનો ઉભો પાક

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ