રાવ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. राव=રંજન કરવું] રાગ; મોહ; મમતા; આસક્તિ (૨) ગમો; મેળ; બનતી (૩) ક્રોધ; ગુસ્સો (૪) લાલ રંગ (૫) મનોરંજન થાય તેવી ગાવાની રીત સંગીતમાં મુખ્ય છ ગણાય છે (જુઓ ખટરાગ) (૬) અવાજ; સૂર (૭) [સરo રાય] મહારાષ્ટ્રમાં નામને લગાડાતો સન્માનસૂચક શબ્દ કે પદવી (૮) રાવજી; બારોટ (માનાર્થ સંબોધન) (૯) સ્ત્રીo [सं. राव] ફરિયાદ (૧૦) સહાયતા માટેની આજીજી (૧૧) ચાડી