વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૧૩ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૬:૦૯, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૬:૦૮, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૧૪:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૨૩:૫૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૧:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૨૧:૩૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૨૧:૩૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૨૧:૩૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૨૧:૩૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૩:૧૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૩:૧૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૨:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૩:૧૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૩:૪૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૯:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
be.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૩:૫૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૩:૫૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૧:૩૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૪:૨૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૪:૨૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૩:૦૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૪:૨૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૧:૩૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૧:૩૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૧:૩૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૦:૪૯, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૫:૦૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૧:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯૪image-reviewer
co.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૨૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૫:૧૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૨૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૩:૩૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૨:૦૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૩:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫autoreview
de.wikibooks.org૧૪:૫૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૩:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૯:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikisource.org૦૨:૫૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૬:૨૮, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૫:૨૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૫:૨૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૫:૪૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૯:૪૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૫:૪૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૨૯૮extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૨૩:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૩:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૩:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૩:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
en.wikiversity.org૨૨:૫૩, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૪:૨૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૩:૦૧, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૫:૪૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૫:૪૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૫:૦૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૦૩:૧૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૯:૦૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૨:૫૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૫:૦૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૩:૪૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૫:૪૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૫:૪૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૩:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૫:૫૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૮:૪૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૫:૫૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૦:૦૭, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૬:૦૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૬:૦૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૩:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૫૦, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fr.wikibooks.org૧૬:૦૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૩:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૩:૦૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૦:૩૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૬:૦૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૬:૦૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૩:૨૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૧:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૬:૧૧, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૬:૩૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૯:૦૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૦:૪૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૬:૩૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૯:૨૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૩:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૦:૪૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૩:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૧
io.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૮:૩૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૧૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૨૩:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૨:૪૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૯:૨૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૧:૦૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ja.wikibooks.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૫:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૦:૨૫, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ja.wiktionary.org૦૦:૪૫, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૨૩:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૧:૦૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૧:૦૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૩:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૨:૦૬, ૧૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૩:૫૪, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૨:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૫:૦૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૦:૨૪, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧૬bureaucrat, import, sysop
meta.wikimedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧,૭૨૮
mg.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૧:૧૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૨૩:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૧:૧૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૧:૧૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૨૨:૫૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nl.wikibooks.org૨૩:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૧:૧૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૩:૪૭, ૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૯:૪૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૩:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૧:૧૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૧:૧૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૧:૧૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૧:૧૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૩:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pa.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૦:૦૭, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pl.wikibooks.org૨૨:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૧:૧૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૮:૪૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૪:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૧:૧૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૧:૪૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૨૧:૧૭, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૩:૩૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૨:૪૬, ૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૪:૫૨, ૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૦:૨૨, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikivoyage.org૧૧:૨૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૪:૫૩, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
qu.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
rn.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૮:૩૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૧:૨૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯,૯૯૫editor, rollbacker
ru.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૧import
ru.wikimedia.org૨૦:૨૨, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨sysop
ru.wikinews.org૧૫:૦૨, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૦:૪૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૩:૪૩, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ru.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ru.wikivoyage.org૦૪:૨૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૩:૦૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૧:૨૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૧:૨૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૧:૨૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૨૩:૦૬, ૧૩ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૧:૨૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૧:૫૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikibooks.org૦૩:૧૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૩:૩૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૫:૪૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૨:૪૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૧:૦૧, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૦ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
so.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૩ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
sq.wikibooks.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૫:૧૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૦:૪૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૨:૫૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૫:૦૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૧:૨૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૧:૨૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૭:૪૩, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૯:૨૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૫:૧૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)import, transwiki
test.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૯bureaucrat, reviewer, sysop
tet.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
tg.wikibooks.org૨૩:૫૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૬:૦૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૩:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૩:૨૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૭:૪૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૦:૫૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૧૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૧૩ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૧:૩૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૩:૨૭, ૨૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૧:૩૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
ur.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૨૩:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
uz.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૧:૩૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૧:૨૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૧:૩૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vo.wikibooks.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
wa.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૨:૪૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
wikimania2008.wikimedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૦:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૧:૪૩, ૧૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
wikimania2011.wikimedia.org૧૫:૫૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૨:૨૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૦:૪૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૨:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૩:૦૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
xal.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૩:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૦:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૦:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૦:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૧:૪૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૦:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)