બધાં જાહેર માહિતીપત્રકો

Jump to navigation Jump to search

વિકિકોશ ના લોગનો સંયુક્ત વર્ણન. તમે લોગનો પ્રકાર,સભ્ય નામ અથવા અસરગ્રસ્ત પાના આદિ પસંદ કરી તમારી યાદિ ટૂંકાવી શકો.

લૉગ
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૨૧:૧૦, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page મદિરાક્ષી (*પુલિંગ **વિરાટ રાજાનો ભાઈ. *સ્ત્રીલિંગ **ખંજ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૪૯, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ત્રાપડ (*પુલિંગ **ગરમી સહન ન થઈ શકે તેવો ગાયને થતો એક...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૨૪, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page છાવરવું (*વ્યુત્પત્તિ **સંસ્કૃત - "છદ્" ધાતુ ( ઢાંકવું )...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૨૧, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page છવરાવું (*ક્રિયાપદ **પથરાઈ રહેવું; છવાઈ રહેવું; ફેલાવ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૧૫, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page વીંઝણો (*પુલિંગ **ચામર, પંખો, મોટો પંખોથી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૧૨, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કમચી (*પુલિંગ **કોરડો; ચાબુક; સાટ. *સ્ત્રીલિંગ **ચાબ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૦૮, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કૂમચી (*સ્ત્રીલિંગ **કમચી, ચાબુક (કાયદો) ***ઉદાહરણ - ''...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૦૨, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ફરાસ (*પુલિંગ **એક જાતનું ઝાડ. તેનાં પાંદડાં સરુના...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૧:૪૦, ૧૪ જૂન ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page વિતંડા (* '''સ્ત્રીલિંગ''' ** એ નામે એક વાદ; વિતંડાવાદ. ** ક...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૦૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page પામર (અપૂર્ણ)
 • ૧૯:૫૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ઊઠાં (* ૧. (ન.) (બ.વ.) ઊઠાંના પાડા; સાડાત્રણના ગુણાકાર...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૯:૫૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ગોકીરો (* ૧. (પું) શોરબકોર; ઘોંઘાટ; હોકારો; હાહોકારો ==...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૭:૨૧, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page અફીણ (* (૧) **વ્યુત્પત્તિ: (અફીણ=અહિ+ફીણ, અહિ કહેતાં સ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૬:૫૦, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કૂબો (* ૧. (પું.) એ નામની એક વનસ્પતિ; દ્રોણપુષ્પી. તે...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૬:૪૩, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ભારાડી (* ૧. (પું.) અંબા માતાનો ઉપાસક માણસ; રખડતા ભિક્...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૬:૩૮, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કારી (* ૧. (પું.) કારીગર; હુન્નરી. * ૧. (પું.) કુરાન વાંચ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૬:૩૦, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ચાબખો (* ૧. (પું.) ઠોક; લાગણી થાય એવું શિખામણનું વચન; અ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૬:૨૬, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ઢાળકી (* ૧. (સ્ત્રી.) સોનારૂપાને ગાળીને પાડેલી લગડી;...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૬:૨૦, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page પાંતી (* ૧. (સ્ત્રી.) (ગ.) એક વસ્તુની કીમત આપેલી હોય તે...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૬:૧૪, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page માંચી (* ૧. (સ્ત્રી.) આસન જેવી બેઠક; નાનો માંચો; નાની ખ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૬:૦૯, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કાનસરો (*ધ્યાન (?) **'''રૂઢિપ્રયોગ": કાનસરો આપવો - ધ્યાન આ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૦૫:૫૬, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page સમેસૂતર (* યોગ્ય રીતે, સરખું, નિર્વિઘ્ન **'''ઉદાહરણ''' {{quote-...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૩:૧૨, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page મીંદડી (* ૧. (સ્ત્રી.) મીનડી; બિલાડી; મીની. **'''ઉદાહરણ''' {{quo...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૩:૦૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page અવાવરું (* ૧. (વિ.) બહુ વખતથી વપરાયા વિનાનું; અવડ * ૨. જે...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૩:૦૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કરતૂક (* ૧. (ન.) આચરણ (નકારાર્થમાં), વર્તણૂક (ન કરવા જે...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૨:૫૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page મોથ (* ૧. (સ્ત્રી.) એક પ્રકારનું સુગંધી ઘાસ અને એની...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૨:૫૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ગાલાવેલું (* ૧. (વિ.) દાધારંગું (કાઠિયાવાડી); મૂર્ખ; અડધું...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૫:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ચાકી (* ૧. (સ્ત્રી.) કપડાનો કટકો પાથરી ઠારેલો ગોળ. * ૧...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૪:૫૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page દેગ (* ૧. (પું.) એક જાતનું બાજ પક્ષી. ** '''વ્યુત્પત્તિ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૪:૫૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page અવવારું (* ૧. (વિ.) ??? **'''ઉદાહરણ''' {{quote-book|en|year=૧૯૪૬|author=ચુનીલાલ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૪:૫૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page જાથુક (* ૧. (ન.) કાયમપણું. ** '''રૂઢિપ્રયોગ:''' જાથુકનું = ક...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૪:૪૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page દ્યોતક (* ૧. (ન.) સ્મરણચિહ્ન. * ૨. (વિ.) અજવાળું પાડનાર; પ્...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૪:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page લાવણ્ય (* ૧. (ન.) ખારાપણું; ખારાશ. ** '''વ્યુત્પત્તિ:''' [સંસ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૧:૪૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કાંતિ (* ૧. (સ્ત્રી.) અભિલાષ; ઇચ્છા. ** '''વ્યુત્પત્તિ:''' [...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૧:૩૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ફૂટડું (* ૧. (વિ.) મનોહર; ચિત્તાકર્ષક; મોહક. **'''ઉદાહરણ''' {{...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page પરાકોટિ (* ૧. (સ્ત્રી.) છેલ્લી હદ; પરાકાષ્ઠા; છેલ્લામાં...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૬:૦૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page નરથર (* ૧. (પું.) ( શિલ્પ ) સિંહાસનના ૮૬ પૈકીના સાત ભા...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૬:૦૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ગભારો (* ૧. (પું.) જૂનાં કપડાંનો ચૂંથો. * ૧. (પું.) દેવાલ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૫:૫૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કલેવર (* ૧. (ન.) શરીર, દેહ, કાયા. * ૨. (ન.) (લા.) મુદ્દાની બાબ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૧૫:૫૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કાસળ (* ૧. (ન.) આડખીલી; નડતર; પીડા; કાશળ. ** '''રૂઢિપ્રયોગ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૫૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page આગળું (* ૧. (ન.) શેરડીના સાંઠાનો ઉપલો ભાગ; પડછું. * ૨. (વ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૩૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ટેભો (* ૧. (પું.) અક્કલ. * ૨. (પું.) કનડગત. * ૩. (પું.) દરજીનુ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૩૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ટેભા (* ૧. (સ્ત્રી.) નામની મેમણની અટક. * ૨. (ન.) એ નામની અ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૩૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page સહસ્ત્રરશ્મિ (* ૧. (વિ. પું.) હજારો કિરણોવાળો સૂર્ય **'''ઉદાહરણ'...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૨૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page સમુંનમું (*૧. (વિ.) વ્યવસ્થિત; સમું; સરખું. ** '''રૂઢિપ્રયોગ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૧૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page કચકાણ (* ૧. (ન.) કીચડ; ગંદા પાણીથી થતો ગારો; કાદવ; કાદવ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૦:૧૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page ભાડો (* ૧. (પું) સળગતા દેવતાનો ધગધગતો જથ્થો; સળગતા અ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૩:૦૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page સબોડવું (* ૧. (સ. ક્રિ.) સોટીથી સબોસબ મારવું, સોટીનો માર...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૨:૫૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page સાંબેલું (* ૧. (ન.) આંગળીને વેઢે ગણાય તેવી ચીજ, વસ્તુ કે મ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 • ૨૨:૫૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ Sushant savla ચર્ચા યોગદાન created page સમસંવેદન (*૧. (ન.) સર્જનકૃતિ દ્વારા ભાવક તેના સર્જકના જ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)