સુરક્ષિત ચૂંટણી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચે ચૂંટણીઓની યાદી છે.

નામ આરંભ તારીખ અંતિમ તારીખ  
Test vote ૧૨:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯ ૧૨:૦૦, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯
Wikimedia license update vote 2009 ૧૨:૦૦, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯ ૧૨:૦૦, ૩ મે ૨૦૦૯
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 ૧૨:૦૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯ ૨૩:૫૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ૦૦:૦૦, ૨૯ મે ૨૦૧૧ ૨૩:૫૯, ૧૨ જૂન ૨૦૧૧
Personal image filter referendum, 2011 ૦૦:૦૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧ ૨૩:૫૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧
Wikimedia Foundation Elections 2013 ૦૦:૦૦, ૮ જૂન ૨૦૧૩ ૨૩:૫૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૩