વ્યાસ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વર્તુળ ના મધ્ય બિંદુ મા થી પસાર થતી અને વર્તુળ ના અન્ય બે બિંદુ માથી પસર થતી રેખાખંડ ને વર્તુળ નો વ્યાસ કહે છે. Diameter (English)