સૂર્ય

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (પુંo)

Meaning

[सं.] પૃથ્વીને પ્રકાશ ગરમી ઇo આપતો આકાશીય ગોળો; સૂરજ

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ