હસવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (અoક્રિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. हस्] દાંત કાઢવા (૨) ગમત ખાતર બોલવું (૩) સoક્રિo હાંસી કરવી (૪) નo હાસ્ય (૫) મશ્કરી; મજાક