વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

☿

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) બુધ ગ્રહ
  2. (કીમિયો) ગ્રહોની ધાતુ પારો

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·