વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

♁

પ્રતીક

  1. વિશ્વ
  2. (ખગોળશાસ્ત્ર) પૃથ્વી ગ્રહ
  3. (કીમિયો) એંટિમની

સમાનાર્થી

[1, 2]: 🜨

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·