વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

♂

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) મંગળ ગ્રહ
  2. (બાયોલોજી) પુરૂષ લિંગ
  3. (કીમિયો) ગ્રહોની ધાતુ લોખંડ

વિરોધી શબ્દો

[2]:

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·