વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⚷

પ્રતીક

  1. (જ્યોતિષ) ખીરોન એસ્ટરોઇડ (2060) અને સેન્ટોર્સ

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·