વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⯉

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, અપ્રચલિત) નૅપ્ચ્યુન ગ્રહ

સમાનાર્થી

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·