વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⯰

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) એરિસ વામન ગ્રહ

સમાનાર્થી

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·