🜨

વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

🜨
🜨

પ્રતીક

  1. વિશ્વ
  2. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) પૃથ્વી ગ્રહ
  3. (કીમિયો) વર્ડિગ્રીસ (તાંબાનો કાટ)

સમાનાર્થી

[1, 2]:

ઉત્પત્તિત શબ્દો

[2]: M🜨, R🜨

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·