વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Leaderboard
  • નોંધેલ: ૧૯:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૧,૮૫૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૮૭
  • વૈશ્વિક જૂથ દુરુપયોગ ગરણી મદદગાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
am.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૮:૦૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૩:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૭:૦૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૨:૦૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૫:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૦:૩૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૮
cr.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૦:૦૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૭:૨૮, ૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
de.wikinews.org૧૪:૫૯, ૧૨ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
de.wikisource.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૩:૨૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૧:૧૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૫
en.wikibooks.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૦૦૯editor, interface-admin, sysop
en.wikinews.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯૯
en.wikiquote.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪
en.wikisource.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
en.wikiversity.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
en.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૦autopatrolled, patroller
en.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
eo.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૧:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૦૧:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૭:૪૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૩:૫૭, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૫:૨૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૧:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૩:૦૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૬:૨૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૨:૦૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૮:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૩:૫૭, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૧:૩૬, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૯:૧૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૪:૦૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૮:૩૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૩:૫૬, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
it.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૦૧:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૦:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૦:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૦૨:૦૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૮:૩૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૫:૨૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૪:૨૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૯:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩નવું ખાતુ(?)૯૦૩sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૧૯:૧૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૮૮patroller
mg.wikipedia.org૦૧:૨૭, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૯:૩૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૨૩:૩૩, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nds-nl.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૧:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૬:૫૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૩:૧૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૨:૪૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૬:૧૩, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૫:૪૭, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૫૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૧:૧૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૩:૦૮, ૧૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૮:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૧:૨૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૦:૦૨, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૧:૩૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૬:૦૩, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૩:૩૦, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૨૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૬:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૪:૨૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૧:૦૨, ૨૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૫:૧૬, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૫:૧૬, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૧:૨૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૫:૨૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
simple.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૨:૦૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૨૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૨:૧૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૦:૨૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૨:૦૧, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૩:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૦:૩૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૦:૧૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૦:૨૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૪:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૩:૪૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૪:૨૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૯:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
wikimania2018.wikimedia.org૧૬:૨૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૯:૪૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
xmf.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૦૧:૧૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૨:૧૧, ૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૫:૧૮, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)