વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૧:૪૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૫:૧૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૦:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૩:૫૦, ૩૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૧:૦૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ar.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૩:૩૬, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૫:૧૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૫:૫૬, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૭:૪૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૨૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
az.wikisource.org૦૮:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૩:૧૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૫:૧૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૦:૪૨, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૯:૩૦, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૮:૧૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૭:૫૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૮:૧૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૬:૨૭, ૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૪:૫૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૯:૪૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૦:૪૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૫૫autopatrolled, filemover, rollbacker
co.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૬:૨૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૮:૨૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૧:૫૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૧:૫૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૨૧:૫૧, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૫:૧૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૯:૪૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
de.wikibooks.org૦૯:૪૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૧:૦૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૧:૫૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૩:૫૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૫:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૦:૨૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૪:૧૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૩:૩૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૭:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૯:૪૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૧,૧૮,૯૭૪abusefilter, checkuser, interface-admin, sysop
en.wikibooks.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wikiquote.org૦૮:૫૧, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬abusefilter
en.wikiversity.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૨:૩૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪autopatrolled
en.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૫:૦૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૦:૫૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૨૩:૩૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૪:૦૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૫:૨૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૦:૦૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૦:૦૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૨:૨૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૫:૧૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૫:૧૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fa.wikiquote.org૦૫:૦૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fa.wikisource.org૦૫:૦૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૫:૦૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૭:૩૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૩:૩૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
fr.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૨:૫૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૦:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૯:૫૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૫:૦૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૨:૩૪, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૨:૨૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૪:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૨૮ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૧:૫૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૫:૪૬, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૮:૦૬, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૭:૧૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૦:૦૯, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૨:૪૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૯:૦૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૬:૦૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૦૦:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૧:૪૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૧:૪૪, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૩:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૦:૦૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૯:૪૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૮:૦૯, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૯:૨૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૧:૧૧, ૨૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૫:૧૭, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૦:૩૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
id.wikibooks.org૦૨:૪૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૭:૩૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૭:૧૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૦૫:૦૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૫:૧૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
it.wikibooks.org૦૯:૪૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૫:૨૪, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૦:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૯:૫૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૮:૧૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૨:૩૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ja.wikibooks.org૦૨:૩૫, ૨૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૧:૫૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૦:૦૫, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૨૩:૩૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૭:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૨:૪૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૩:૫૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૬:૨૧, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૦:૪૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૫:૧૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૨૩:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૦:૨૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૫:૧૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૭:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૦:૦૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૭:૪૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૩:૨૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૨:૪૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૨:૨૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૭૭૭sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૫૧interface-admin, steward, sysop
mg.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૧૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૭:૫૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૮:૦૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૧:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૩:૪૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૫:૧૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૨૦:૨૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૩૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૦૨:૪૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૮:૧૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૭:૨૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૦:૨૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૯:૫૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૦:૨૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૧:૨૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૩:૫૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૧:૫૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૬:૧૬, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૩:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૦:૨૭, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૩:૫૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
pl.wikimedia.org૦૮:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૭:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૧:૩૪, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૨:૩૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૪:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
pt.wikibooks.org૧૦:૪૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૦૦:૫૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૧:૫૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૨:૩૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૮:૦૮, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૭:૩૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ru.wikibooks.org૧૨:૩૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૧:૨૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૩:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૦:૦૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૦:૦૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૨:૩૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૦:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૩:૨૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૭:૪૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
simple.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૩:૨૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૧:૪૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૭:૩૩, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૦:૦૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview, editor
sq.wikinews.org૦૬:૧૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૧:૪૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૩:૧૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૮:૫૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૮:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૫:૪૮, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૦:૨૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૦:૨૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૨:૦૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૦:૦૮, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૬:૫૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૭૫bureaucrat, import, interface-admin, sysop
test.wikidata.org૨૧:૫૪, ૧૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૩:૩૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૦:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૫:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૪:૧૪, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૩:૪૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૭:૩૧, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૯:૪૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૨૩:૪૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૯:૪૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૩:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૧:૪૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૩:૪૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૯:૨૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૨:૩૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૨૩:૪૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૧:૫૨, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯૧rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org૦૩:૨૪, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૧:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૯:૪૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૩:૪૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૨:૩૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૮:૩૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૦:૧૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૫:૩૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
zh.wikibooks.org૦૫:૧૨, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૩:૪૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૦:૫૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૦:૨૨, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)