વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Nemo bis
  • નોંધેલ: ૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૨૫,૬૦૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭૦
  • વૈશ્વિક જૂથો દુરુપયોગ ગરણી મદદગાર, Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૧:૩૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
af.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૨:૦૬, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
am.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
am.wikiquote.org૦૫:૦૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૧:૧૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
ar.wikibooks.org૨૦:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૬:૪૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૩:૪૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
as.wikisource.org૧૪:૦૫, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
az.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૫:૫૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
bcl.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૦:૫૩, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૦:૩૪, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨
be.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૨:૦૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૬:૨૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
bg.wikiquote.org૦૪:૦૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bg.wikisource.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bm.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
bn.wikibooks.org૧૮:૩૯, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bn.wikisource.org૧૭:૪૭, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૦:૪૯, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bo.wikipedia.org૦૧:૪૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૨:૧૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૨:૪૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૭:૦૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wikisource.org૦૫:૧૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
bs.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૪:૦૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bs.wikisource.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૩:૫૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ca.wikibooks.org૦૪:૫૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૪:૨૯, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૫:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૨:૩૩, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
chr.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૩:૦૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮,૬૮૨filemover, image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૦:૦૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cs.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૯:૨૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૩:૪૬, ૨૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
cs.wikisource.org૦૨:૩૬, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૩:૨૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
cy.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૩:૪૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૩:૩૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
da.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૯:૪૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૨:૩૬, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૫:૫૧, ૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૮autoreview
de.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૨:૧૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૩
de.wikisource.org૦૧:૨૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૩:૨૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૪:૧૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૧:૪૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૪:૧૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
dty.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
el.wikibooks.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૪:૧૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૦:૩૭, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૪:૪૭, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬,૯૩૫extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૩:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
en.wikinews.org૨૧:૦૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
en.wikiquote.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૮૪
en.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૨autopatrolled
en.wikiversity.org૧૩:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikivoyage.org૦૫:૦૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
en.wiktionary.org૧૫:૫૮, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૩
eo.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
eo.wikibooks.org૦૫:૧૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૫:૧૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wikisource.org૦૧:૪૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૦:૩૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
es.wikibooks.org૧૬:૩૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૨:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૪:૦૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
es.wikisource.org૦૨:૩૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૩:૨૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૬:૧૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૯:૦૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૪:૫૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૩:૪૬, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૧:૪૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
fa.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૫:૩૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fa.wikisource.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૨:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૪:૧૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ff.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧editor
fi.wikibooks.org૧૪:૦૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૮:૪૫, ૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
fi.wikinews.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fi.wikisource.org૦૨:૩૭, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૩:૪૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૨:૨૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fj.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪ipblock-exempt
fr.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૨:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૪:૦૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
fr.wikisource.org૨૩:૦૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fr.wikiversity.org૧૩:૨૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૧:૪૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fr.wiktionary.org૦૧:૪૨, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fur.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૨:૫૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૩:૩૩, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૯:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૨૧:૧૨, ૩૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૪:૨૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૨:૫૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૧:૪૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gv.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
he.wikibooks.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
he.wikinews.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૩:૧૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
he.wikisource.org૦૫:૧૫, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
he.wikivoyage.org૧૨:૦૭, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hi.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૯:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૨:૩૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hr.wikibooks.org૦૦:૩૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૨:૧૦, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
hsb.wiktionary.org૧૪:૨૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ht.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hu.wikibooks.org૦૨:૪૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hu.wikiquote.org૦૨:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hu.wikisource.org૨૦:૫૮, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
hy.wikiquote.org૦૨:૪૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૧:૦૧, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૪
id.wikibooks.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૧:૦૫, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ie.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૨૩:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૦૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
io.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
io.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
is.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૦:૪૭, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૪:૫૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૩:૩૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬,૬૭૨autopatrolled
it.wikibooks.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪૮autopatrolled
it.wikinews.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૧
it.wikiquote.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૨૮,૧૩૧bureaucrat, interface-admin, sysop
it.wikisource.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૪૮
it.wikiversity.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૨autopatrolled
it.wikivoyage.org૦૫:૦૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
it.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૫૩autopatrolled
iu.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ja.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૧:૫૯, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૨:૩૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૧:૩૯, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ka.wikibooks.org૧૩:૦૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
kk.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૪:૦૮, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૪:૦૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૫:૦૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ko.wikibooks.org૦૨:૩૮, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૫૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૧:૦૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૧:૦૮, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૧:૫૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૪:૦૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૭ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ku.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૪:૨૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૨:૧૮, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૫૫, ૧૪ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
la.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૧:૫૫, ૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૧:૫૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૪:૨૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૭:૨૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૪:૫૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦૬
ln.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૮:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૨:૫૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૦:૩૦, ૧૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
lt.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lt.wikisource.org૦૨:૧૯, ૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૪૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૪૫૩bureaucrat, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦,૭૦૯massmessage-sender, translationadmin
mg.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૩:૨૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
mk.wikimedia.org૦૩:૦૫, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૧:૧૦, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ml.wikibooks.org૧૩:૪૧, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૧:૪૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
mr.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૨:૩૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૫:૨૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૦
ms.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૬:૪૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૧:૫૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૯:૦૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ne.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૦:૪૬, ૧૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
nl.wikibooks.org૧૫:૦૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૦:૩૨, ૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૨:૩૭, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૩:૦૭, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૫:૩૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
no.wikibooks.org૦૫:૦૬, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૮:૧૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૯:૪૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૩:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૦:૨૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૮:૫૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
oc.wikibooks.org૦૧:૦૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
olo.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૩:૫૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૪:૧૭, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૦sysop, translationadmin
pag.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
pa.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૯:૪૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pl.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૬:૩૨, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૨:૪૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૩:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦
pl.wikisource.org૦૨:૩૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૩:૧૨, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૧:૩૨, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૨૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
pms.wikisource.org૨૦:૪૯, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pnb.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ps.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૨૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ps.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
pt.wikibooks.org૦૨:૪૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૧:૪૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૨:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૪:૦૫, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૧
pt.wikisource.org૦૧:૨૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૩:૨૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૬:૧૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૩:૫૯, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૨:૫૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
roa-rup.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૪
ro.wikibooks.org૦૦:૪૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૮:૨૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૧:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૩:૨૨, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮uploader
ru.wikibooks.org૦૨:૩૯, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૮:૧૫, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૨:૨૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૪:૦૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ru.wikisource.org૧૬:૩૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૧:૨૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૦:૦૭, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૨:૩૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sah.wikisource.org૦૧:૦૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૧:૦૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૩:૦૧, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૬ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
sd.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૫:૦૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૭:૫૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sg.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
sh.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
simple.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૨:૪૩, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
si.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૫:૫૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sk.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૨:૩૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sl.wikibooks.org૦૦:૪૨, ૩ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૪:૦૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sl.wikisource.org૧૯:૪૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૩:૩૧, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૪:૫૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૯:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
so.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૫:૨૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autopatrolled
sq.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૨:૨૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૧:૨૬, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૨:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૧:૩૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૧:૩૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦૭
st.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
sv.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૨:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૮:૦૮, ૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૩:૩૪, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૧:૪૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ta.wikibooks.org૦૩:૨૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૨:૨૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
test2.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪bureaucrat, sysop, translationadmin
test.wikidata.org૧૨:૩૩, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
te.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૩:૧૯, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
th.wikibooks.org૦૧:૧૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૩:૪૦, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wikibooks.org૦૪:૪૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
tr.wikibooks.org૨૩:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૨:૨૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૪:૦૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૨:૩૭, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૪:૪૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
tt.wikibooks.org૦૨:૨૪, ૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૨:૩૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
uk.wikinews.org૧૯:૨૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૨૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૩:૪૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
ur.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૪:૨૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ur.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૨:૫૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૭
uz.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૩:૩૩, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vec.wikisource.org૦૭:૨૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૩:૪૯, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ve.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
vi.wikibooks.org૨૨:૦૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૩:૦૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૩:૫૧, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૦:૩૩, ૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૩:૩૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૧:૩૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫,૩૪૦
wikimania2006.wikimedia.org૦૦:૫૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૨:૩૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
wikimania2010.wikimedia.org૧૨:૫૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૮
wikimania2011.wikimedia.org૦૧:૦૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૦
wikimania2012.wikimedia.org૧૩:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧૧
wikimania2013.wikimedia.org૦૫:૫૪, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
wikimania2014.wikimedia.org૦૧:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
wikimania2015.wikimedia.org૦૧:૦૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
wikimania2016.wikimedia.org૧૮:૦૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૫
wikimania2017.wikimedia.org૨૨:૧૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
wikimania2018.wikimedia.org૦૧:૫૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૬:૫૪, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
wo.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૪:૨૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
yi.wikisource.org૧૬:૫૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
yi.wiktionary.org૧૩:૦૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
yo.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૪:૩૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૪:૦૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
zh.wikibooks.org૦૨:૧૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૨:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૨:૩૭, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૮:૫૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૭:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)