વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Supertoff
  • નોંધેલ: ૧૩:૦૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૨૦,૨૨૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૧
  • વૈશ્વિક જૂથ દુરુપયોગ ગરણી મદદગાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
alt.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૨૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૨:૫૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૨:૪૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૦૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૩૦
cs.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
el.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩૮
en.wikibooks.org૧૮:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૮:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૮:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૮:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૮:૪૮, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧,૧૬,૦૪૨abusefilter, sysop
fr.wikibooks.org૨૦:૦૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૧:૨૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૨:૧૫, ૨૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૪:૧૪, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૩:૫૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૦:૫૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૩:૦૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૧૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૯:૫૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૮:૦૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૭:૪૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૭:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૩૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૫:૦૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
meta.wikimedia.org૧૪:૫૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૪:૪૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૩૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૩:૧૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૬:૪૨, ૩૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૫૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૯૯
xmf.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)