વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Tim Starling (WMF)
  • નોંધેલ: ૦૬:૦૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૪૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭
  • વૈશ્વિક જૂથો કર્મચારી, સિસ્ટમ સંચાલકો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
als.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૫:૫૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૭:૧૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૨:૫૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૦૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૫:૧૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૧:૨૬, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૭:૨૪, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
en.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૧:૨૫, ૧૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૧:૨૫, ૧૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૧:૨૫, ૧૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૧:૨૫, ૧૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૨૨, ૧૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૭:૨૯, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૦૭:૧૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૨ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૦૭:૧૩, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૨:૦૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૮:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૧:૫૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૦૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૦
meta.wikimedia.org૦૬:૦૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૨૫૯translationadmin
mr.wikisource.org૦૯:૩૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૬:૧૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૨:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૭:૩૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૫:૪૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૭:૨૨, ૧૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૦૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૦:૨૭, ૨૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨import
th.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૨ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૨૫, ૧૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૮:૧૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૬:૦૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૫:૦૮, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૬:૪૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૫:૪૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)