વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikibooks.org૦૪:૨૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
af.wikibooks.org૨૧:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૧:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪autoreview
am.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
an.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ast.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૦:૫૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૫:૨૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
az.wikibooks.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bat-smg.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ba.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૫sysop, translationadmin
be.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
be.wikibooks.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
be.wikiquote.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૧:૧૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bg.wikibooks.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bn.wikibooks.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૩:૩૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
br.wikimedia.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
bs.wikibooks.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૧:૧૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
chr.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૧:૫૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૨૧૫autopatrolled, translationadmin
co.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨ઘર વિકિ(?)૬,૮૬૭autoreview, editor
de.wikibooks.org૨૧:૫૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૮
de.wikinews.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
de.wikisource.org૦૪:૩૪, ૨૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
de.wikivoyage.org૧૫:૦૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦autopatrolled
de.wiktionary.org૦૧:૧૭, ૨૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
din.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૧:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૧:૨૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪૩extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૨૨:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪editor
en.wikinews.org૧૯:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૯:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
en.wikisource.org૧૯:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૯:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
en.wikivoyage.org૧૫:૨૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૯:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
es.wikibooks.org૧૯:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikinews.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
es.wikisource.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikiversity.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
es.wikivoyage.org૦૦:૨૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
et.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
et.wikibooks.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
eu.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૪:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૧:૧૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૬:૨૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
fr.wikibooks.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૫:૨૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fr.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
gl.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૧:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
gu.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૩:૩૦, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૮:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૫:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫import
he.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hif.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hi.wikibooks.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૩:૦૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૭:૫૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hr.wikibooks.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૧:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૨૧:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૧:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
hy.wikibooks.org૨૧:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૧:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૧:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૧:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૨૧:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૩૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
inh.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
is.wikibooks.org૨૩:૨૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
it.wikibooks.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૫:૨૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
iu.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
jv.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ka.wikibooks.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૨૩:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૯:૩૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ku.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
la.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
la.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૭:૦૭, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૪:૪૦, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૯
lt.wikibooks.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
lt.wikiquote.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lv.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
lv.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૦:૫૭, ૩૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૨૩:૩૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૫૮૩centralnoticeadmin, global-renamer, translationadmin
mg.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
mi.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
mk.wikibooks.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ml.wikibooks.org૨૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૮:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
ms.wikibooks.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mt.wiktionary.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૨૩:૦૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
nds.wiktionary.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
nl.wikibooks.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nl.wikimedia.org૨૩:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૩:૪૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૬
nl.wikivoyage.org૧૫:૨૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nn.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nn.wikiquote.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૦:૪૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
oc.wikibooks.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૨:૩૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩translationadmin
pa-us.wikimedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૫:૦૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pl.wikibooks.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikimedia.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pl.wikinews.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pl.wikisource.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૫:૦૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૩:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikibooks.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wikimedia.org૦૦:૫૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૦:૩૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૧૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૫:૦૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨uploader
ru.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikimedia.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૮:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૫:૨૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
rw.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૩:૪૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
sc.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
sh.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮૯rollbacker
simple.wikiquote.org૨૨:૨૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
si.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
si.wikibooks.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૩
sk.wikibooks.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૩:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
sl.wikibooks.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૩:૩૦, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૪:૩૪, ૨૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૧
so.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૦:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sq.wikipedia.org૦૫:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
sq.wikibooks.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૧:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૫:૨૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫
sw.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sw.wiktionary.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ta.wikibooks.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨bureaucrat, reviewer, sysop
test-commons.wikimedia.org૦૫:૨૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
test.wikidata.org૦૦:૩૯, ૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬translationadmin
tet.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
te.wikibooks.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૩:૪૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
th.wikibooks.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
tl.wikibooks.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tr.wikibooks.org૨૩:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૪:૨૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૨૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
uk.wikibooks.org૨૩:૪૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૫:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ur.wikibooks.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
uz.wikibooks.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૧:૨૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૨૩:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૧:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૧:૧૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wa.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૭:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૭૮૩bureaucrat, interface-admin, sysop, translationadmin
wikimania2012.wikimedia.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૫:૨૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
wikimania2014.wikimedia.org૦૪:૧૩, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
wikimania2015.wikimedia.org૦૦:૩૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
wikimania2016.wikimedia.org૦૧:૩૮, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
wikimania2017.wikimedia.org૦૨:૦૫, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૩:૨૬, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૧૫, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૨:૦૩, ૨ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૩:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
zh.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikibooks.org૨૩:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૩:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૩:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૩:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૮:૧૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૨:૩૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૩:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૪
zu.wiktionary.org૨૩:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)