વૈશ્વિક રીતે પ્રતિબંધીત IP એડ્રેસની યાદી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

હાલના સક્રીય વૈશ્વીક પ્રતિબંધોની આ યાદી છે. અમુક પ્રતિબંધોને સ્થાનીય રીતે પ્રતિબંધિત બતાવેલા છે: તેઓ અર્થ એમ છે કે તેઓ અન્ય વેબ સાઈટ પર જઈ શકશે માત્ર સ્થાનીય પ્રબંધકે તેને માત્ર આ વિકિ પર પ્રતિબંધીત કર્યો છે.

વૈશ્વિક સમૂહ શોધો
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૨૨:૦૮, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org)એ 104.206.0.0/16 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ તારીખે ૨૨:૦૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Eonix Corporation -->)
 • ૨૧:૨૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 199.127.132.94 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૮, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 191.241.33.55 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૮, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 189.112.45.197 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૭, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 101.109.167.101 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૬, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 31.181.148.32 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૬, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 109.229.18.74 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૫, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 103.75.164.57 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૫, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 152.22.84.23 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૧:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 8.20.127.87 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 186.210.7.10 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 124.120.86.194 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 178.130.72.237 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 101.109.175.25 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 95.87.70.105 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 125.26.37.80 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૨, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 124.120.46.186 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૨, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 101.109.196.73 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૨, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 36.73.171.231 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૨, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 202.62.44.197 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 125.162.61.157 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 156.67.26.185 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 186.210.18.212 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 36.76.244.37 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 187.188.17.219 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 36.79.210.93 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 131.100.213.232 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 101.109.0.76 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 178.130.83.131 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 194.143.250.176 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 36.81.246.241 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 36.80.90.152 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 181.30.28.211 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 36.73.214.142 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 171.7.22.132 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 79.194.113.157 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 186.231.133.179 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 178.130.66.3 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 165.255.100.208 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 181.80.141.82 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 200.155.181.122 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 177.128.102.174 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 110.139.172.67 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 5.255.9.127 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 165.255.67.151 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 180.241.228.91 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 178.130.86.157 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 101.109.7.133 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૧:૧૮, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 110.139.82.7 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૧૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૧:૧૮, ૧૮ મે ૨૦૨૧: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 37.224.8.59 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)