સૌથી વધુ શ્રેણીઓ દ્વારા જોડાયેલ પાનું

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. સાર્થકોશ‏‎ (૯૭૪ સદસ્યો)
 2. ભગવદ્ગોમંડલ‏‎ (૬૦૮ સદસ્યો)
 3. સંસ્કૃત વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૩૮૩ સદસ્યો)
 4. આજનો શબ્દ‏‎ (૩૪૬ સદસ્યો)
 5. English terms with quotations‏‎ (૩૩૦ સદસ્યો)
 6. ગુજરાતી‏‎ (૧૫૮ સદસ્યો)
 7. ભાષાઓ‏‎ (૧૩૨ સદસ્યો)
 8. અંગ્રેજી‏‎ (૪૭ સદસ્યો)
 9. ફારસી વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૪૬ સદસ્યો)
 10. Pages with script errors‏‎ (૪૪ સદસ્યો)
 11. સંખ્યા‏‎ (૪૨ સદસ્યો)
 12. હિન્દી‏‎ (૪૦ સદસ્યો)
 13. ફ્રાન્સીસી‏‎ (૪૦ સદસ્યો)
 14. હિંદુસ્તાની વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૩૪ સદસ્યો)
 15. અરબી વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 16. ભાષા આંકડા પ્રતીરૂપકો‏‎ (૨૯ સદસ્યો)
 17. Requests for translations of Gujarati usage examples‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 18. Gujarati terms with quotations‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 19. આંકડા પ્રતીરૂપકો‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 20. Pages using ISBN magic links‏‎ (૨૬ સદસ્યો)
 21. સમાજશાસ્ત્રની પરિભાષાઓ‏‎ (૨૧ સદસ્યો)
 22. Documentation subpages‏‎ (૧૫ સદસ્યો)
 23. ઢાંચાઓ‏‎ (૧૫ સદસ્યો)
 24. અનુક્રમણિકા નહી બનાવેલા પાનાં‏‎ (૧૫ સદસ્યો)
 25. અજ્ઞાત શબ્દો‏‎ (૧૧ સદસ્યો)
 26. ફારસી‏‎ (૧૧ સદસ્યો)
 27. ડચ‏‎ (૧૧ સદસ્યો)
 28. બંગાળી શબ્દો‏‎ (૧૦ સદસ્યો)
 29. ચીની‏‎ (૧૦ સદસ્યો)
 30. રૂસી‏‎ (૯ સદસ્યો)
 31. જાપાની‏‎ (૯ સદસ્યો)
 32. જર્મન‏‎ (૯ સદસ્યો)
 33. અંગ્રેજી વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૮ સદસ્યો)
 34. સામાન્ય ઉપયોગીતા પ્રતિરૂપકો‏‎ (૮ સદસ્યો)
 35. વિક્શનરી‏‎ (૮ સદસ્યો)
 36. અઠવાડીયાના વાર‏‎ (૭ સદસ્યો)
 37. ગુજ:રંગ‏‎ (૭ સદસ્યો)
 38. હીબ્રૂ‏‎ (૭ સદસ્યો)
 39. અરબી‏‎ (૭ સદસ્યો)
 40. wikipedia with redundant first parameter‏‎ (૬ સદસ્યો)
 41. વ્યુત્પત્તિ‏‎ (૬ સદસ્યો)
 42. Prakrit languages વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૬ સદસ્યો)
 43. Pages using deprecated enclose attributes‏‎ (૬ સદસ્યો)
 44. TemplateData documentation‏‎ (૬ સદસ્યો)
 45. પ્રતિરૂપકો‏‎ (૬ સદસ્યો)
 46. આંકડા પ્રતિરૂપકો‏‎ (૫ સદસ્યો)
 47. ઢાંચો અંતરાપૃષ્ઠ પ્રતિરૂપકો‏‎ (૫ સદસ્યો)
 48. સ્તંભ ઢાંચાઓ‏‎ (૫ સદસ્યો)
 49. વ્યાકરણ‏‎ (૫ સદસ્યો)
 50. પોલિશ‏‎ (૫ સદસ્યો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)