પરવાનગી ક્ષતિ

આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

send a message to multiple users at once પરવાનગી તમને નીચેનાં કારણ સર નથી:

તમે જે ક્રિયા કરવા માંગો છો તે સમુહ માટે મર્યાદિત છે: સાઇસૉપ/પ્રબંધકો.