અંતર

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] અંદરનું (૨) નજીકનું (૩)નo અંદરનો ભાગ (૪) અંત:કરણ; મન (૫) અવકાશ; છેટું (૬) વચલો કાળ (૭) તફાવત (૮) ભેદ; જુદાઈ (૯) સમાસને અંતે 'અન્ય', 'બીજું' એવા અર્થમાં. ઉદાo 'રૂપાંતર' (૧૦) સ્ત્રીo ('ખબર' જોડે) સમાચાર ઉદાo એની કાંઈ ખબર અંતર નથી