આગાહી

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી)

Gujarati[ફેરફાર કરો]

ભવિષ્યકથન, કાંઈ બનવા વિશે પહેલેથી પડતી કે આપવામાં ખબર

English[ફેરફાર કરો]

Forecast