ગમ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[इं.] ગુંદર

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] શોક; દુ:ખ (૨) ગમખારી; ખામોશી; ગમ ખાઈ જવી તે.

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. गम् ઉપરથી ] બાજુ (૨) મનનું વલણ (૩) ગતિ; પ્રવેશ (૪) સૂઝ (૫) અo તરફ; ભણી.(૬) પુંo ગમા; શક્તિ (૭) શરીરના સાંધા (ગમ ભાંગવા)