ગરમી

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

માપસર આંક પાડવા માટેનું સુતારનું એક ઓજાર (ગરમી મારવી, ગરમી લગાવવી)

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] ગરમપણું; ઉષ્ણતા; તાપ (૨) ગરમી-ચાંદી કે પરમિયાનો રોગ