ઘટ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

ઘટ્ટ; ઘાટું; ઘાડું; ઘન (૨) મજબૂત

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[ ['ઘટવું' ઉપરથી] ઘટવું તે; ઘટાડો (૨) ખોટ

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

ઘડો (૨) શરીર (૩) હૃદય; મન