ઘટક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

વિo; સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ઘટ; વસ્તુના અંશરૂપ (૨) યોજનારું; રચનારું (૩) પુંo વસ્તુનો એકમ કે અંગભૂત અવયવ (૪) અo (રવo) પેય ગળતાં થતા અવાજની જેમ

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

વસ્તુના અંશરૂપ (૨) યોજનારું; રચનારું (૩) પુંo વસ્તુનો એકમ કે અંગભૂત અવયવ; 'યુનિટ'