ચરખો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] કપાસ લોઢવાનો સંચો (૨) મિલ (૩) ખચદ; સંઘાડો (૪) [हिं.] રેંટિયો