જડ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं., म.; सं. जटा; प्रा. जड ઉપરથી ?] મુખ્ય મૂળિયું (૨) ખીલી; મેખ (૩) સ્ત્રીઓના નાકનું એક ઘરેણું

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

જીવ વિનાનું; સ્થૂળ (૨) લાગણી, બુદ્ધિ કે સ્ફૂર્તિ વિનાનું (લા.)