ટળવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं. टंलना; दे. टलिअ=ટળેલું] દૂર થવું; ખસવું; હઠવું (૨) આઘા જવું; મરવું (તુચ્છકારમાં, જેમ કે, ટળને અહીંથી) (૩) મટવું; સાજું થવું (જેમ કે, એનું દુ:ખ ટળ્યું)