ટાંક

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. टंक] શેરનો ૭૨મો ભાગ (૨) મોતી તોળાવાનું એક વજન-તોલ (૩) ['ટાંકવું'-ટાંકી (નોંધી) રાખવું ઉપરથી] લખત; લખાણ (૪) સ્ત્રીo [ટાંકવું'-(ઘડવું) ઉપરથી] ઘડેલી કલમની અણી (૫) અણિયું; 'નિબ' (૬) [सं. टंक ઉપરથી] ટંક; વેળા