ઢાંચો:વિકિપીડિયા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.

Usage[ફેરફાર કરો]

Including this template on a page will add the sister-project box to the right.

Wikipedia entries are usually nouns, so this template should usually be placed immediately after the ===Noun=== line and before the definition of the noun in the Wiktionary entry.

 1. {{વિકિપીડિયા}}
 2. {{વિકિપીડિયા|article}}
 3. {{વિકિપીડિયા|article|link title}}
 4. {{વિકિપીડિયા|lang=language code}}
 5. {{વિકિપીડિયા|article|lang=language code}}
 6. {{વિકિપીડિયા|article|link title|lang=language code}}
 7. {{વિકિપીડિયા|dab=disambiguation page}}
 8. {{વિકિપીડિયા|dab=disambiguation page|link title}}
 9. {{વિકિપીડિયા|article|link title|mul=second article}}
 10. {{વિકિપીડિયા|article|link title|mul=second article|mullabel=second link title}}
 11. {{વિકિપીડિયા|cat=category}}
 12. {{વિકિપીડિયા|cat=category|link title}}
 13. {{વિકિપીડિયા|cat=category|link title|mulcat=second category}}
 14. {{વિકિપીડિયા|cat=category|link title|mulcat=second category|mulcatlabel=second link title}}
 15. {{વિકિપીડિયા|portal=energy}}
 • All parameters are optional.
 • The value article defaults to the base page name.
 • The value link title defaults to article, disambiguation page, or category; second link title to second article or second category.
 • dab or disambiguation is used for links to disambiguation pages
 • cat or category is used for links to categories
 • mul inputs a second article; mullabel inputs a link title for a second article
 • mulcat inputs a second category; mulcatlabel inputs a link title for a second category
 • portal allows linking to portals
 • The language edition of the Wikipedia can be specified as the named parameter lang. These usually use a two- or three-letter code. (but e.g. the Min Nan Wikipedia is "zh-min-nan")

Examples[ફેરફાર કરો]

{{વિકિપીડિયા|afterlife}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|Trunk (botany)|trunk}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં trunkને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|Roma|lang=it}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|dab=authoring}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|dab=wrong (બહુવિકલ્પી)|wrong}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|monarchy|mul=kingdom (biology)}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|monarchy|tyranny|mul=kingdom (biology)|mullabel=lionny}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં tyrannyને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|category=colors}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|category=colors|mulcat=national colours}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|lang=es|category=colores|colors|mulcat=pintura|mulcatlabel=painting}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
{{વિકિપીડિયા|portal=energy}}
વિકિપીડિયા
વિકિપીડિયામાં વિકિપીડિયાને લગતી માહિતી ઉપલબ્ધ છે.

Placement[ફેરફાર કરો]

The template should be placed inside the section it refers to, immediately after the header. In the default case (a reference to the English Wikipedia) that is immediately following the ==English== header. If there are also images, box templates such as this should appear first. Or consider using the inline version of this template, {{projectlink|pedia}} (shortcut: {{pedialite}}), in a subsection called ===See also=== or ===External links===.

Related templates[ફેરફાર કરો]

 • {{slim-wikipedia}} — slimmer version of this template
 • {{w}} — plain inline text link to Wikipedia
 • {{sister}} — for linking to other sister projects
 • {{pedia}} — for "See also" section
 • {{cite wikipedia}} - for "Citations" pages
 • {{R:W}} — to cite Wikipedia in an entry's "References" section
 • {{warn notwikipedia}}