ઢાંચો:વિકિપીડિયા

વિકિકોશમાંથી
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ લેખ સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા

This template shows a right-floating sister-project box with a link to a Wikipedia page.

The template should be placed inside the section it refers to, immediately after the header. In the default case (a reference to the English Wikipedia) that is immediately following the ==English== header. If there are also images, box templates such as this should appear first.

પરિમાણો[ફેરફાર કરો]

All parameters are optional.

lang=
Specifies the Wikimedia language code (see Wiktionary:Wikimedia language codes) of the Wikipedia version to link to. This is not the same as the Wiktionary-internal language code, as it supports language codes that are not allowed on Wiktionary itself, such as hr for Croatian. It defaults to en for English.
1=
Specifies the Wikipedia page to link to. By default, this is the same as the name of the current Wiktionary page.
2=
Overrides the displayed form of the link.
dab= or disambiguation=
Specifies a disambiguation page to link to instead.
cat= or category=
Specifies a category page to link to instead.
portal=
Specifies a portal page to link to instead.
mul=
Provides a second article to link to.
mullabel=
Overrides the displayed form of the second link.
mulcat=
Provides a second category to link to.
mulcatlabel=
Overrides the displayed form of the second category.

ઉદાહરણો[ફેરફાર કરો]

Basic formats:

 1. {{વિકિપીડિયા}}
 2. {{વિકિપીડિયા|article}}
 3. {{વિકિપીડિયા|article|link title}}
 4. {{વિકિપીડિયા|lang=language code}}
 5. {{વિકિપીડિયા|article|lang=language code}}
 6. {{વિકિપીડિયા|article|link title|lang=language code}}
 7. {{વિકિપીડિયા|dab=disambiguation page}}
 8. {{વિકિપીડિયા|dab=disambiguation page|link title}}
 9. {{વિકિપીડિયા|article|link title|mul=second article}}
 10. {{વિકિપીડિયા|article|link title|mul=second article|mullabel=second link title}}
 11. {{વિકિપીડિયા|cat=category}}
 12. {{વિકિપીડિયા|cat=category|link title}}
 13. {{વિકિપીડિયા|cat=category|link title|mulcat=second category}}
 14. {{વિકિપીડિયા|cat=category|link title|mulcat=second category|mulcatlabel=second link title}}
 15. {{વિકિપીડિયા|portal=energy}}
{{વિકિપીડિયા|afterlife}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ લેખ સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા
{{વિકિપીડિયા|Trunk (botany)|trunk}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ લેખ સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા
{{વિકિપીડિયા|Roma|lang=it}}
Italian વિકિપીડિયામાં આ લેખ સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા it
{{વિકિપીડિયા|dab=authoring}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ લેખો સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા
{{વિકિપીડિયા|dab=wrong (disambiguation)|wrong}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ લેખો સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા
{{વિકિપીડિયા|monarchy|mul=kingdom (biology)}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ લેખો સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા વિકિપીડિયા
{{વિકિપીડિયા|monarchy|tyranny |mul=kingdom (biology)|mullabel=lionny}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ લેખો સંબંધિત માહિતી છે:
tyranny અને lionny
વિકિપીડિયા વિકિપીડિયા
{{વિકિપીડિયા|category=colors}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ શ્રેણી સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા
{{વિકિપીડિયા|category=colors|mulcat=national colours}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ શ્રેણી સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા વિકિપીડિયા
{{વિકિપીડિયા|lang=es|category=colores |colors|mulcat=pintura|mulcatlabel=painting}}
Spanish વિકિપીડિયામાં આ શ્રેણી સંબંધિત માહિતી છે:
colors અને painting
વિકિપીડિયા esવિકિપીડિયા es
{{વિકિપીડિયા|portal=energy}}
Gujarati વિકિપીડિયામાં આ પોર્ટલ સંબંધિત માહિતી છે:
વિકિપીડિયા


TemplateData[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for વિકિપીડિયા

Links Wikipedia in a box that floats to the right

Template parameters[Edit template data]

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
Article to link1

Article to link to on the Wikipedia

Default
{{subst:BASEPAGENAME}}
Example
color
Linesuggested
Link label2

If provided, overrides the displayed form of the link

Example
colors
Lineoptional
Disambiguation page to linkdab disambiguation

Disambiguation page to link on Wikipedia, instead of linking to an article

Example
wrong (disambiguation)
Lineoptional
Category to linkcat category

Category to link on Wikipedia, instead of an article

Example
colors
Lineoptional
Portal to linkportal

Portal to link on Wikipedia, instead of an article

Example
energy
Lineoptional
Language codelang

Wikipedia language code for the Wikipedia language to link

Default
en
Example
es
Lineoptional
2nd article to linkmul

Provides a second article to link to

Example
painting
Lineoptional
2nd article labelmullabel

Overrides the displayed form of the second link.

Example
paintings
Lineoptional
2nd category to linkmulcat

Second category to link on Wikipedia, replacing the second article link

Lineoptional
2nd category labelmulcatlabel

If provided, overrides the displayed form of the second category

Lineoptional