ઢાંચો:quote-book

વિકિકોશમાંથી
1925, F[rancis] Scott Fitzgerald, chapter IX, in The Great Gatsby, New York, N.Y.: Charles Scribner’s Sons, →OCLC; republished New York, N.Y.: Charles Scribner’s Sons, 1953, →ISBN, page 182:
So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.

Usage[ફેરફાર કરો]

This template can be used in a dictionary entry to provide a quotation from a book.

For citations in "References" and "Further reading" sections, and on talk pages, use {{cite-book}}.

Sample templates[ફેરફાર કરો]

Most basic parameters for English quotations
#* {{quote-book|1=|year=|author=|title=|chapter=|url=|page=|text=}}
Most basic parameters for non-English quotations
#* {{quote-book|1=|year=|author=|title=|chapter=|url=|page=|text=|t=}}
Commonly used parameters
#* {{quote-book|1=|author=|authorlink=|chapter=|editor=|editors=|title=|url=|archiveurl=|archivedate=|edition=|location=|publisher=|date=|isbn=|oclc=|volume=|section=|sectionurl=|page=|pages=|pageurl=|text=|t=|tr=}}

Certain basic parameters can be used in the template without any named parameters, as follows:

#* {{quote-book|[lang]|[year]|[author]|[title]|[url]|[page]|[text]|[translation]}}

This will not work if any of the parameters contains an equals ("=") sign. The value of any parameter containing an equals sign must be surrounded by <nowiki> tags, like this: "<nowiki>http://foo.com?id=bar<&#47;nowiki>". Alternatively, use a named parameter such as url.

Parameters[ફેરફાર કરો]

Introduction

The following sections describe the possible parameters. There are many parameters, so they are divided into groups. All parameters are optional except those marked (required) (which cause an error to be thrown if omitted) and those marked (semi-required) (which result in a maintenance message if omitted). Parameters that are boldfaced are specific to {{quote-book}} and aren't shared with other {{quote-*}} templates, or have a significantly different interpretation.

All but the first group control the citation line (the initial line before the actual text of the quotation). The first group controls the quotation lines (the lines displaying the text of the quote and optionally the translation, transliteration, normalization, etc.).

Some parameters, such as titles, authors, publishers, etc. can contain foreign text. These parameters can have associated annotations, consisting of a language code prefix such as ar: for Arabic, zh: for Chinese or ru: for Russian, and/or inline modifiers following the text. An example containing both is ru:Баллада о королевском бутерброде<t:Ballad of the King's Bread>, which displays as "Баллада о королевском бутерброде [Ballada o korolevskom buterbrode, Ballad of the King's Bread]". The language code helps ensure that the appropriate font is used when displaying the text (although script detection happens even in the absence of such codes), and causes automatic transliteration to occur when possible, and the inline modifiers specify translations, manual transliterations and the like.

The following special codes are recognized in place of language codes:

 • w:link: Link to the English Wikipedia, e.g. w:William Shakespeare. This displays as link. This is equivalent to writing e.g. {{w|William Shakespeare}}, which can also be used.
 • w:lang:link: Link to another-language Wikipedia, e.g. w:fr:Jeanne d'Arc. This displays as link. This is equivalent to writing e.g. {{w|lang=fr|Jeanne d'Arc}}, which can also be used.
 • lw:lang:link: Link to another-language Wikipedia and format link according to the language code specified using lang, e.g. lw:zh:毛泽东 (the Chinese written form of Mao Zedong). This requires that lang is a language code with the same meaning in both Wikipedia and Wiktionary (which applies to most Wikipedia language codes, but not to e.g. hr for the Croatian Wikipedia and sr for the Serbian Wikipedia, and not to certain more obscure languages). This is equivalent to writing e.g. zh:{{w|lang=zh|毛泽东}}. This will do language-specific script detection and formatting and tag the displayed form with the appropriate per-language CSS class. If automatic transliteration is enabled for the specified language, that transliteration will be displayed unless another transliteration is supplied using <tr:...> or transliteration display is disabled using <tr:->. Note that using e.g. lw:ru:Лев Толстой (the Russian written form of Leo Tolstoy) is somewhat similar to writing {{lw|ru|Лев Толстой}} (hence the similarity of the prefix to the template name), but the latter will display transliterations the way that {{l}} displays them (in parens rather than brackets), and using {{lw}} prevents the use of any inline modifiers, as it formats into HTML.
 • lw:lang:[[link|display]]: Link using link to another-language Wikipedia but display as display, formatting the display according to the language code specified using lang. This works like lw:... above but lets you specify the link and display differently, e.g. lw:ru:[[Маркс, Карл|Карл Ге́нрих Маркс]], where the display form is the Russian written form of Karl Heinrich Marx and the link form is how the name appears canonically in the Russian Wikipedia entry (with last name first).
 • w:[[link|display]] and w:lang:[[link|display]]: Link to the English or another-language Wikipedia, specifying the link independently of the display form. These are less useful than the lw:... equivalent because you can also specify the Wikipedia link directly using e.g. [[w:William Shakespeare|W(illiam) Shakespeare]] or [[w:fr:Jeanne d'Arc|Joan of Arc]] with the same number of keystrokes.
 • s:link: Link to the English Wikisource page for link, e.g. s:The Rainbow Trail (a novel by Zane Grey).
 • s:lang:link: Link to another-language Wikisource. This is conceptually similar to w:lang:link for Wikipedia.
 • ls:lang:link: Link to another-language Wikisource and format link according to the language code specified using lang. This is conceptually similar to lw:lang:link for Wikipedia.
 • ls:lang:[[link|display]]: Link using link to another-language Wikisource but display as display, formatting the display according to the language code specified using lang, e.g. ls:ko:[[조선_독립의_서#一._槪論|조선 독립의 서]] (a document about an independent Korea during the Japanese occupation). This is conceptually similar to lw:lang:[[link|display]] for Wikipedia.
 • s:[[link|display]] and s:lang:[[link|display]]: Link to the English or another-language Wikisource, specifying the link independently of the display form. These are less useful than the ls:... equivalent because you can also specify the Wikisource link directly using e.g. [[s:The Tempest (Shakespeare)|The Tempest]] or [[s:fr:Fables de La Fontaine (édition originale)|Fables de La Fontaine]] using the same number of keystrokes.

In addition, certain parameters can contain multiple semicolon-separated entities (authors, publishers, etc.). This applies in general to all parameters containing people (authors, translators, editors, etc.), as well as certain other parameters, as marked below. In such parameters, each entity can have annotations in the form of a language code and/or inline modifiers, as above. An example is zh:張福運<t:Chang Fu-yun>; zh:張景文<t:Chang Ching-wen>, specifying two Chinese-language names, each with a rendering into Latin script. In general, such parameters are not displayed with semicolons separating the entities, but more commonly with commas and/or the word and; this depends on the particular parameter and its position in the citation. The semicolons are simply used in the input to separate the entities; commas aren't used because names can contain embedded commas, such as "Sammy Davis, Jr." or "Alfred, Lord Tennyson". Note that semicolons occurring inside of parentheses or square brackets are not treated as delimiters; hence, a parameter value such as George Orwell [pseudonym; Eric Blair] specifies one entity, not two. Similarly, HTML entities like &oacute; with trailing semicolons are recognized as such and not treated as delimiters.

For parameters that specify people (e.g. |author=, |tlr=/|translator=, |editor=), write et al.after a semicolon as if it were a normal person. The underlying code will handle this specially, displaying it in italics and omitting the delimiter that would normally be displayed beforehand.

As a special exception to separating entities with semicolons, if you put a comma as the first character of a multi-entity parameter, it will ignore the comma and split the remainder on commas instead of on semicolons. For example, ,Joe Bloggs, Mary Worth, et al. is equivalent to Joe Bloggs; Mary Worth; et al.. It is not generally recommended to use this format, but it can be helpful when copy-pasting a long, comma-separated string of authors, e.g. from Google Scholar.

The following inline modifiers are recognized:

Modifier Remarks
t The translation of the parameter or entity in question. Displayed in square brackets following the parameter or entity value. For authors or other entities referring to people, it is preferred to use the <t:...> parameter to specify the "common" or non-scientific spelling of the name, and optionally to use the <tr:...> parameter to specify the scientific transliteration. For example, the Russian name Пётр Чайко́вский might be translated as Pyotr Tchaikovsky but transliterated as Pjotr Čajkóvskij. Include Wikipedia links as necessary using {{w}} or directly using [[w:LINK|NAME]].
gloss Alias for <t:...>. Generally, <t:...> is preferred.
alt Display form of the parameter or entity in question. Generally this isn't necessary, as you can always use a two-part link such as [[Dennis Robertson (economist)|D.H. Robertson]].
tr Transliteration of the parameter or entity in question, if not in Latin script. See <t:...> above for when to use transliterations vs. translations for names of people. If a language code prefix is given and the text is in a non-Latin script, an automatic transliteration will be provided if the language supports it and this modifier is not given. In that case, use <tr:-> to suppress the automatic transliteration.
subst Substitution expression(s) used to ensure correct transliteration, in lieu of specifying manual transliteration. This modifier works identically to the |subst= parameter but applies to the entity in question rather than the overall text of the quotation. See the {{quote-book}} examples for examples of how to use this.
ts Transcription of the parameter or entity in question, if not in Latin script and in a language where the transliteration is markedly different from the actual pronunciation (e.g. Akkadian or Tibetan). Do not use this merely to supply an IPA pronunciation. If supplied, this is shown between slashes, e.g. [transliteration /transcription/, translation]/code>.
sc Script code of the text of the parameter or entity, if not in a Latn script. See Wiktionary:Scripts. It is rarely necessary to specify this, as the script code is autodetected based on the text (usually correctly).
f "Foreign" version of the parameter or entity, i.e. the version in a different script from that of the value itself. This comes in several variants:
 1. <f:foreign>: The simplest variant. The foreign text will have language-independent script detection applied to it and will be shown as-is, inside brackets before the translation. It is generally not recommended to use this format as the significance of the text may not be clear; use the variant below with a tag.
 2. <f:/script:foreign>: Same as previous except that a script code is explicitly given, in case the autodetection doesn't work right.
 3. <f:tag:foreign>: Include a tag to be displayed before the foreign text. The tag can be a language code (including etymology languages), a script code, or arbitrary text. If it is recognized as a language code, the canonical name of the language will be displayed as the tag and the language will be used to do script detection of the foreign text, based on the allowable scripts of the language. If the tag is recognized as a script code, it will be used as the foreign text's script when displaying the text, and the script's canonical name will be displayed as the tag. Otherwise, the tag can be arbitrary text (e.g. a transliteration system such as Pinyin), and will be displayed as-is, with language-independent script detection done on the foreign text.
 4. <f:tag/script:foreign>: Same as previous except that a script code is explicitly given, in case autodetection doesn't work right.
 5. <f:tag,tag,...:foreign>: Include multiple tags for a given foreign text. All tags are displayed slash-separated as described above, but only the first tag given is used for script detection.
 6. <f:tag,tag,.../script:foreign>: Same as previous except that a script code is explicitly given, in case autodetection doesn't work right.

Unlike with other inline modifiers, the <f:...> modifier can be specified multiple times to indicate different foreign renderings of a given entity. An example where this is useful is the following:

 • Liou Kia-hway<f:Hant:劉家槐><f:Pinyin:Liú Jiāhuái>

Here, we specify the author's name as given in the source, followed by the original Chinese-language version as well as a standardized Pinyin version.

q Left qualifier for the parameter or entity, shown before it like this: (left qualifier).
qq Right qualifier for the parameter or entity, shown after it like this: (right qualifier).

Quoted text parameters

The following parameters describe the quoted text itself. This and the following parameter group (for the original quoted text) describe the text of the quotation, while all remaining parameter groups control the citation line. The parameters in this group can be omitted if the quoted text is displayed separately (e.g. in certain East Asian languages, which have their own templates to display the quoted text, such as {{ja-x}} for Japanese, {{zh-x}} for Chinese, {{ko-x}} for Korean, {{th-x}} for Thai and {{km-x}} for Khmer). Even in that case, however, |1= must still be supplied to indicate the language of the quotation.

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|1= (required) No No A comma-separated list of language codes indicating the language(s) of the quoted text; for a list of the codes, see Wiktionary:List of languages. If the language is other than English, the template will indicate this fact by displaying "(in language)" (for one language), or "(in language and language)" (for two languages), or "(in language, language ... and language)" (for three or more languages). The entry page will also be added to a category in the form Category:language terms with quotations for the first listed language (unless |termlang= is specified, in which case that language is used for the category, or |nocat=1 is specified, in which case the page will not be added to any category). The first listed language also determines the font to use and the appropriate transliteration to display, if the text is in a non-Latin script.

Use |worklang= to specify the language(s) that the book itself is written in: see below.

The parameter |lang= is a deprecated synonym for this parameter; please do not use. If this is used, all numbered parameters move down by one.

|text=, |passage=, or |7= No No The text being quoted. Use boldface to highlight the term being defined, like this: "'''humanities'''".
|worklang= No No A comma-separated list of language codes indicating the language(s) that the book is written in, if different from the quoted text; for a list of the codes, see Wiktionary:List of languages.
|termlang= No No A language code indicating the language of the term being illustrated, if different from the quoted text; for a list of the codes, see Wiktionary:List of languages. If specified, this language is the one used when adding the page to a category of the form Category:language terms with quotations; otherwise, the first listed language specified using |1= is used. Only specify this parameter if the language of the quotation is different from the term's language, e.g. a Middle English quotation used to illustrate a modern English term or an English definition of a Vietnamese term in a Vietnamese-English dictionary.
|brackets=1 No No Surround a quotation with brackets. This indicates that the quotation either contains a mere mention of a term (for example, "some people find the word manoeuvre hard to spell") rather than an actual use of it (for example, "we need to manoeuvre carefully to avoid causing upset"), or does not provide an actual instance of a term but provides information about related terms.
|t=, |translation=, or |8= No No If the quoted text is not in English, this parameter can be used to provide an English translation of it.
|lit= No No If the quoted text is not in English and the translation supplied using |t= or |translation= is idiomatic, this parameter can be used to provide a literal English translation.
|footer= No No This parameter can be used to specify arbitrary text to insert in a separate line at the bottom, to specify a comment, footnote, etc.
|norm= or |normalization= No No If the quoted text is written using nonstandard spelling, this parameter supplies the normalized (standardized) version of the quoted text. This applies especially to older quotations. For example, for Old Polish, this parameter could supply a version based on modern Polish spelling conventions, and for Russian text prior to the 1917 spelling reform, this could supply the reformed spelling.
|tr= or |transliteration= No No If the quoted text uses a different writing system from the Latin alphabet (the usual alphabet used in English), this parameter can be used to provide a transliteration of it into the Latin alphabet. Note that many languages provide an automatic transliteration if this argument is not specified. If a normalized version of the quoted text is supplied using |norm=, the transliteration will be based on this version if possible (falling back to the actual quoted text if the transliteration of the normalized text fails or if the normalization is supplied in Latin script and the original in a non-Latin script).
|subst= No No Phonetic substitutions to be applied to handle irregular transliterations in certain languages with a non-Latin writing system and automatic transliteration (e.g. Russian and Yiddish). The basic idea is to respell the quoted text phonetically prior to transliteration, so the transliteration correctly reflects the pronunciation rather than the irregular spelling. If specified, should be one or more substitution expressions separated by commas, where each substitution expression is of the form FROM//TO (FROM/TO is also accepted), where FROM specifies the source text in the source script (e.g. Cyrillic or Hebrew) and TO is the corresponding replacement text, also in the source script. The substitutions are applied in order and do not have to match an entire word. Note that Lua patterns can be used in FROM and TO in lieu of literal text; see WT:LUA. This means in particular that hyphens in FROM must be written as %- to prevent them from being interpreted as a Lua non-greedy pattern quantifier.

See the {{quote-book}} examples for examples of how to use this parameter. Additional examples can be found in the documentation to {{ux}}; the usage is identical to that template. If |norm= is used to provide a normalized version of the quoted text, the substitutions will also apply to this version when transliterating it.

|ts= or |transcription= No No Phonetic transcription of the quoted text, if in a non-Latin script where the transliteration is markedly different from the actual pronunciation (e.g. Akkadian, Ancient Egyptian and Tibetan). This should not be used merely to supply the IPA pronunciation of the text.
|sc= No No The script code of the quoted text, if not in the Latin script. See Wiktionary:Scripts for more information. It is rarely necessary to specify this as the script is autodetected based on the quoted text.
|normsc= No No The script code of the normalized text in |norm=, if not in the Latin script. If unspecified, and a value was given in |sc=, this value will be used to determine the script of the normalized text; otherwise (or if |normsc=auto was specified), the script of the normalized text will be autodetected based on that text.
|tag= No No Dialect tag(s) of the quoted text. The tags are the same as those found in {{alt}} and {{syn}}/{{ant}}/etc., and are language-specific. To find the defined tags for a given language, see Category:Dialectal data modules. If a tag isn't recognized, it is displayed as-is. Multiple tags can be specified, comma-separated with no spaces between the tags (a comma with a space following it is not recognized as a delimiter, but is treated as part of the tag). Tags are displayed as right qualifiers, i.e. italicized, in parens and displayed to the right of the quoted text.

Original quoted text parameters

The following parameters describe the original quoted text when the quoted text of the term being illustrated is a translation.

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|origtext= No No The original version of the quoted text, from which the text in |text= or |passage= was translated. This text must be prefixed with the language code of the language of the text, e.g. gl:O teito é de '''pedra'''. for original text in Galician. When the main quoted text was translated from English, it is best to put the corresponding English text in |origtext= rather than in |t=; use the latter field for a re-translation into English of the translated text (not needed unless the quoted text is a free translation of the original).
|orignorm= No No If the original quoted text is written using nonstandard spelling, this parameter supplies the normalized (standardized) version of the text. This is analogous to the |norm= parameter for the main quoted text.
|origtr= No No If the original quoted text uses a different writing system from the Latin alphabet, this parameter can be used to provide a transliteration of it into the Latin alphabet. This is analogous to the |tr= parameter for the main quoted text.
|origsubst= No No Phonetic substitutions to be applied to handle irregular transliterations of the original quoted text in certain languages with a non-Latin writing system and automatic transliteration (e.g. Russian and Yiddish). This is analogous to the |subst= parameter for the main quoted text.
|origts= No No Phonetic transcription of the original quoted text, if in a non-Latin script where the transliteration is markedly different from the actual pronunciation (e.g. Akkadian, Ancient Egyptian and Tibetan). This is analogous to the |ts= parameter for the main quoted text and should not be used merely to supply the IPA pronunciation of the text.
|origsc= No No The script code of the original quoted text, if not in the Latin script. See Wiktionary:Scripts for more information. It is rarely necessary to specify this as the script is autodetected based on the quoted text.
|orignormsc= No No The script code of the normalized text in |orignorm=, if not in the Latin script. If unspecified, and a value was given in |origsc=, this value will be used to determine the script of the normalized text; otherwise (or if |orignormsc=auto was specified), the script of the normalized text will be autodetected based on that text.
|origtag= No No Dialect tag(s) of the original quoted text. This is analogous to the |tag= parameter for the main quoted text.

Date-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|date= No No The date that the book was published. Use either |year= (and optionally |month=), or |date=, not both. The value of |date= must be an actual date, with or without the day, rather than arbitrary text. Various formats are allowed; it is recommended that you either write in YYYY-MM-DD format, e.g. 2023-08-11, or spell out the month, e.g. 2023 August 11 (permutations of the latter are allowed, such as August 11 2023 or 11 August 2023). You can omit the day and the code will attempt to display the date with only the month and year. Regardless of the input format, the output will be displayed in the format 2023 August 11, or 2023 August if the day was omitted.
|year=/|2= and |month= Yes No The year and (optionally) the month that the book was published. The values of these parameters are not parsed, and arbitrary text can be given if necessary. If the year is preceded by c., e.g. c. 1665, it indicates that the publication year was circa (around) the specified year; similarly a. indicates a publication year ante (before) the specified year, and p. indicates a publication year post (after) the specified year. The year will be displayed boldface unless there is boldface already in the value of the |year= parameter, and the month (if given) will follow. If neither date nor year/month is given, the template displays the message "(Can we date this quote?)" and adds the page to the category Category:Requests for date in LANG entries, using the language specified in |1=. The message and category addition can be suppressed using |nodate=1, but it is recommended that you try to provide a date or approximate date rather than do so. The category addition alone can be suppressed using |nocat=1, but this is not normally recommended.
|start_date= No No If the publication spanned a range of dates, place the starting date in |start_date= (or |start_year=/|start_month=) and the ending date in |date= (or |year=/|month=). The format of |start_date= is as for |date=. If the dates have the same year but different month and day, the year will only be displayed once, and likewise if only the days differ. Use only one of |start_date= or |start_year=/|start_month=, not both.
|start_year= and |start_month= Yes No Alternatively, specify a range by placing the start year and month in |start_year= and (optionally) |start_month=. These can contain arbitrary text, as with |year= and |month=. To indicate that publication is around, before or after a specified range, place the appropriate indicator (c., a. or p.) before the |year= value, not before the |start_year= value.
|nodate=1 No No Specify |nodate=1 if the book is undated and no date (even approximate) can reasonably be determined. This suppresses the maintenance line that is normally displayed if no date is given. Do not use this just because you don't know the date; instead, leave out the date and let the maintenance line be displayed and the page be added to the appropriate maintenance category, so that someone else can help.

Author-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|author= or |3=; |author2=; |author3=; etc. Yes Yes The name(s) of the author(s) of the book quoted. Separate multiple authors with semicolons, or use the additional parameters |author2=, |author3=, etc. Alternatively, use |last= and |first= (for the first name, and middle names or initials), along with |last2=/|first2= for additional authors. Do not use both at once.
|last= and |first=; |last2= and |first2=; |last3= and |first3=; etc. No No The first (plus middle names or initials) and last name(s) of the author(s) of the book quoted. Use |last2=/|first2=, |last3=/|first3=, etc. for additional authors. It is preferred to use |author= over |last=/|first=, especially for names of foreign language speakers, where it may not be easy to segment into first and last names. Note that these parameters do not support inline modifiers or prefixed language codes, and do not do automatic script detection; hence they can only be used for Latin-script names.
|authorlink=; |authorlink2=; |authorlink3=; etc. No No The name of an English Wikipedia article about the author, which will be linked to the name(s) specified using |author= or |last=/|first=. Additional articles can be linked to other authors' names using the parameters |authorlink2=, |authorlink3=, etc. Do not add the prefix :en: or w:.

Alternatively, link each person's name directly, like this: |author=[[w:Kathleen Taylor (biologist)|Kathleen Taylor]] or |author={{w|Samuel Johnson}}.

|coauthors= Yes Yes The names of the coauthor(s) of the book. Separate multiple names with semicolons.
|mainauthor= Yes Yes If you wish to indicate who a part of a book such as a foreword or introduction was written by, use |author= to do so, and use |mainauthor= to indicate the author(s) of the main part of the book. Separate multiple authors with semicolons.
|tlr=, |translator=, or |translators= Yes Yes The name(s) of the translator(s) of the book. Separate multiple names with semicolons. The actual display depends on whether there are preceding author(s) or coauthor(s) displayed. If not, the format John Doe, Mary Bloggs, transl. or John Doe, Mary Bloggs, Richard Roe, transl. will be used, with the names first. Otherwise, the format translated by John Doe and Mary Bloggs or translated by John Doe, Mary Bloggs and Richard Roe will be used, to more clearly distinguish the author(s) from the translator(s). Note that in neither case are semicolons used as delimiters in the output.
|editor= Yes Yes The name(s) of the editor(s) of the book. Separate multiple names with semicolons. The follows similar principles to that of translators, as described above: With no preceding author(s), coauthor(s) or translator(s), the format John Doe, editor or John Doe, Mary Bloggs, Richard Roe, editors (if more than one editor is given) will be used. Otherwise, the format edited by John Doe and Mary Bloggs or edited by John Doe, Mary Bloggs and Richard Roe will be used.
|editors= Yes Yes The name(s) of the editors of the book. Separate multiple names with semicolons. The only difference between this and |editor= is that when there are no preceding author(s), coauthor(s) or translator(s), this parameter always outputs editors while |editor= outputs either editor or editors depending on the number of specified entities. For example, with no preceding author(s), coauthor(s) or translator(s), |editor=Mary Bloggs will show "Mary Bloggs, editor" and |editors=Mary Bloggs will show "Mary Bloggs, editors" (which is incorrect in this instance, but would make sense if e.g. |editors=the Bloggs Sisters were given).
|compiler= Yes Yes The name(s) of the compiler(s) of the book. Separate multiple names with semicolons. Compilers are similar to editors but are used more specifically for anthologies collected from source materials (e.g. traditional stories, folk songs, letters of a well-known person, etc.). This field works identically to |editor= but displays compiled in place of edited and compiler(s) in place of editor(s).
|compilers= Yes Yes The name(s) of the compilers of the book. Separate multiple names with semicolons. See |compiler= for when to use this field. This field works identically to |editors= but displays compiled in place of edited and compilers in place of editors.
|quotee= Yes Yes The name of the person being quoted, if the whole text quoted is a quotation of someone other than the author.

Title-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|title= or |4= (required) Yes No The title of the book.
|trans-title= No No If the title of the book is not in English, this parameter can be used to provide an English translation of the title, as an alternative to specifying the translation using an inline modifier (see above).
|series= Yes No The series that the book belongs to.
|seriesvolume= Yes No The volume number of the book within the series that it belongs
|url= or |5= No No The URL or web address of an external website containing the full text of the book. Do not link to any website that has content in breach of copyright.
|urls= No No Freeform text, intended for multiple URLs. Unlike |url=, the editor must supply the URL brackets [].

Chapter-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|chapter= or |entry= Yes No The chapter of the book quoted. You can either specify a chapter number in Arabic or Roman numerals (for example, |chapter=7 or |chapter=VII) or a chapter title (for example, |chapter=Introduction). A chapter given in Arabic or Roman numerals will be preceded by the word "chapter", while a chapter title will be enclosed in “curly quotation marks”. The parameter |entry= can be used if quoting from a dictionary.
|chapter_number= Yes No If the name of the chapter was supplied in |chapter=, use |chapter_number= to provide the corresponding chapter number, which will be shown in parentheses after the word "chapter", e.g. “Experiments” (chapter 4).
|chapter_plain= Yes No The full value of the chapter, which will be displayed as-is. Include the word "chapter" and any desired quotation marks. If both |chapter= and |chapter_plain= are given, the value of |chapter_plain= is shown after the chapter, in parentheses. This is useful if chapters in this book have are given a term other than "chapter".
|chapterurl= or |entryurl= No No The URL or web address of an external webpage to link to the chapter or entry name. For example, if the book has no page numbers, the webpage can be linked to the chapter or entry name using this parameter. Do not link to any website that has content in breach of copyright.
|trans-chapter= or |trans-entry= No No If the chapter of, or the entry in, the book is not in English, this parameter can be used to provide an English translation of the chapter or entry, as an alternative to specifying the translation using an inline modifier (see above).
|chapter_tlr= Yes Yes The translator of the chapter, if separate from the overall translator of the book (specified using |tlr= or |translator=).
|chapter_series= and |chapter_seriesvolume= Yes No If this chapter is part of a series of similar chapters, |chapter_series= can be used to specify the name of the series, and |chapter_seriesvolume= can be used to specify the index of the series, if it exists. Compare the |series= and |seriesvolume= parameters for the book as a whole. These parameters are used especially in conjunction with recurring columns in a newspaper or similar. In {{quote-journal}}, the |chapter= parameter is called |title= or |article= and is used to specify the name of a journal, magazine or newspaper article, and the |chapter_series= parameter is called |article_series= and is used to specify the name of the column or article series that the article is part of.

Section-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|section= Yes No Use this parameter to identify a (usually numbered) portion of a book, as an alternative or complement to specifying a chapter. For example, in a play, use |section=act II, scene iv, and in a technical journal article, use |section=4. If the value of this parameter looks like a Roman or Arabic numeral, it will be prefixed with the word "section", otherwise displayed as-is (compare the similar handling of |chapter=).
|section_number= Yes No If the name of a section was supplied in |section=, use |section_number= to provide the corresponding section number, which will be shown in parentheses after the word "section", e.g. Experiments (section 4).
|section_plain= Yes No The full value of the section, which will be displayed as-is; compare |chapter_plain=. (This is provided only for completeness, and is not generally useful, since the value of |section= is also displayed as-is if it doesn't look like a number.)
|sectionurl= No No The URL or web address of an external webpage to link to the section. Do not link to any website that has content in breach of copyright.
|trans-section= No No If the section of the book is not in English, this parameter can be used to provide an English translation of the section, as an alternative to specifying the translation using an inline modifier (see above).
|section_series= and |section_seriesvolume= Yes No If this section is part of a series of similar sections, |section_series= can be used to specify the name of the series, and |section_seriesvolume= can be used to specify the index of the series, if it exists. Compare the |series= and |seriesvolume= parameters for the book as a whole, and the |chapter_series= and |chapter_seriesvolume= parameters for a chapter.

Page- and line-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|page=, |pages=, or |6= Yes No The page number or range of page numbers of the book. Use an en dash (–) to separate the page numbers in the range. Under normal circumstances, |page= and |pages= are aliases of each other, and the code autodetects whether to display singular "page" or plural "pages" before the supplied number or range. The autodetection code displays the "pages" if it finds an en-dash (–), an em-dash (—), a hyphen between numbers, or a comma followed by a space and between numbers (the space is necessary, so that numbers like 1,478 with a thousands separator don't get treated as multiple pages). To suppress the autodetection (for example, some books have hyphenated page numbers like 3-16), precede the value with an exclamation point (!); if this is given, the name of the parameter determines whether to display "page" or "pages". Alternatively, use |page_plain=. As a special case, the value unnumbered causes unnumbered page to display.
|page_plain= Yes No Free text specifying the page or pages of the quoted text, e.g. folio 8 or back cover. Use only one of |page=, |pages= and |page_plain=.
|pageurl= No No The URL or web address of the webpage containing the page(s) of the book referred to. The page number(s) will be linked to this webpage.
|line= or |lines= Yes No The line number(s) of the quoted text, e.g. 47 or 151–154. These parameters work identically to |page= and |pages=, respectively. Line numbers are often used in plays, poems and certain technical works.
|line_plain= Yes No Free text specifying the line number(s) of the quoted text, e.g. verses 44–45 or footnote 3. Use only one of |line=, |lines= and |line_plain=.
|lineurl= No No The URL or web address of the webpage containing the line(s) of the book referred to. The line number(s) will be linked to this webpage.
|column=, |columns=, and |column_plain= Yes No The column number(s) of the quoted text. These parameters work identically to |page=, |pages= and |page_plain=, respectively.
|columnurl= No No The URL of the column number(s) of the quoted text. This parameter works identically to |pageurl=.

Publication-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|publisher= Yes Yes The name of one or more publishers of the book. If more than one publisher is stated, separate the names with semicolons.
|location= Yes Yes The location where the book was published. If more than one location is stated, separate the locations with semicolons, like this: London; New York, N.Y..
|edition= Yes No The edition of the book quoted, for example, 2nd or 3rd corrected and revised. This text will be followed by the word "edition" (use |edition_plain= to avoid this). If quoting from the first edition of the book, it is usually not necessary to specify this fact.
|edition_plain= Yes No Free text specifying the edition of the book quoted, e.g. 3rd printing or 5th edition, digitized or version 3.72.
|year_published= and |month_published= Yes No year=1665|year_published=2005". |month_published= can optionally be used to specify the month of publication. The year published is preceded by the word "published". These parameters are handled in an identical fashion to |year= and |month= (except that the year isn't displayed boldface by default). This means, for example, that the prefixes c., a. and p. are recognized to specify that the publication happened circa/before/after a specified date.
|date_published= No No The date that the version of the book quoted from was published. Use either |year_published= (and optionally |month_published=), or |date_published=, not both. As with |date=, the value of |date_published= must be an actual date, with or without the day, rather than arbitrary text. The same formats are recognized as for |date=.
|start_year_published= and |start_month_published= Yes No If the publication of the version quoted from spanned a range of dates, specify the starting year (and optionally month) using these parameters and place the ending date in |year_published=/|month_published= (or |date_published=). This works identically to |start_year=/|start_month=. It is rarely necessary to use these parameters.
|start_date_published= No No Start date of the publication of the version quoted from, as an alternative to specifying |start_year_published=/|start_month_published=. This works like |start_date=. It is rarely necessary to specify this parameter.
|origyear= and |origmonth= Yes No The year when the book was originally published, if the book quoted from is a new version of a book (not merely a new printing). For example, if quoting from a modern edition of Shakespeare or Milton, put the date of the modern edition in |year=/|month= or |date= and the date of the original edition in |origyear=/|origmonth= or |origdate=. |origmonth= can optionally be used to supply the original month of publication, or a full date can be given using |origdate=. Use either |origyear=/|origmonth= or |origdate=, not both. These parameters are handled in an identical fashion to |year= and |month= (except that the year isn't displayed boldface by default). This means, for example, that the prefixes c., a. and p. are recognized to specify that the original publication happened circa/before/after a specified date.
|origdate= No No The date that the original version of the book quoted from was published. Use either |origyear= (and optionally |origmonth=), or |origdate=, not both. As with |date=, the value of |origdate= must be an actual date, with or without the day, rather than arbitrary text. The same formats are recognized as for |date=.
|origstart_year= and |origstart_month= Yes No The start year/month of the original version of publication, if the publication happened over a range. Use either |origstart_year= (and optionally |origstart_month=), or |origstart_date=, not both. These work just like |start_year= and |start_month=, and very rarely need to be specified.
|origstart_date= No No The start date of the original version of publication, if the publication happened over a range. This works just like |start_date=, and very rarely needs to be specified.
|platform= Yes Yes The platform on which the book has been published. This is intended for content aggregation platforms such as YouTube, Issuu and Magzter. This displays as "via PLATFORM".
|source= Yes Yes The source of the content of the book. This is intended e.g. for news agencies such as the Associated Press, Reuters and Agence France-Presse (AFP) (and is named |newsagency= in {{quote-journal}} for this reason). This displays as "sourced from SOURCE".

Volume-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|volume= or |volumes= Yes No The volume number(s) of the book. This displays as "volume VOLUME", or "volumes VOLUMES" if a range of numbers is given. Whether to display "volume" or "volumes" is autodetected, exactly as for |page= and |pages=; use ! at the beginning of the value to suppress this and respect the parameter name. Use |volume_plain= if you wish to suppress the word "volume" appearing in front of the volume number.
|volume_plain= Yes No Free text specifying the volume number(s) of the book, e.g. book II. Use only one of |volume=, |volumes= and |volume_plain=.
|volumeurl= No No The URL or web address of the webpage corresponding to the volume containing the quoted text, if the book has multiple volumes with different URL's. The volume number(s) will be linked to this webpage.
|issue=/|number=, |issues=/|numbers=, and |issue_plain=/|number_plain= Yes No The issue number(s) of the quoted text. These parameters work identically to |page=, |pages= and |page_plain=, respectively, except that the displayed text contains the term "number" or "numbers" (regardless of whether the |issue= or |number= series of parameters are used; they are aliases). Examples of the use of |issue_plain= are book 2 (if the book is divided into volumes and volumes are divided into books) or Sonderheft 1 (where Sonderheft means "special issue" in German).
|issueurl=/|numberurl= No No The URL of the issue number(s) of the quoted text. This parameter works identically to |volumeurl=.

ID-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|doi= or |DOI= No No The digital object identifier (DOI) of the book.
|isbn= or |ISBN= No No The International Standard Book Number (ISBN) of the book. 13-digit ISBN's are preferred over 10-digit ones.
|issn= or |ISSN= No No The International Standard Serial Number (ISSN) of the book.
|jstor= or |JSTOR= No No The JSTOR number of the book.
|lccn= or |LCCN= No No The Library of Congress Control Number (LCCN) of the book.
|oclc= or |OCLC= No No The Online Computer Library Center (OCLC) number of the book (which can be looked up at the WorldCat website).
|ol= or |OL= No No The Open Library number (omitting "OL") of the book.
|pmid= or |PMID= No No The PubMed identifier (PMID) of the book.
|pmcid= or |PMCID= No No The PubMed Central identifier (PMCID) of the book.
|ssrn= or |SSRN= No No The Social Science Research Network (SSRN) identifier of the book.
|bibcode= No No The bibcode (bibliographic code, used in astronomical data systems) of the book.
|id= No No Any miscellaneous identifier of the book.

Archive and access-related parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|archiveurl= and |archivedate= No No Use |archiveurl= and |archivedate= (which must be used together) to indicate the URL or web address of a webpage on a website such as the Internet Archive or Perma.cc at which the webpage has been archived, and the date on which the webpage was archived.
|accessdate= No No If the webpage cannot be archived, use |accessdate= to indicate the date when the webpage was last accessed. Unlike other date parameters, this parameter is free text. (If the webpage has been archived, it is unnecessary to use this parameter.)

Miscellaneous citation parameters

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|format= No No The format that the book is in, for example, "hardcover" or "paperback" for a book or "blog" for a web page.
|genre= No No The literary genre of the book, for example, "fiction" or "non-fiction".
|medium= No No The medium of the recording of the book, for example, "Blu-ray", "CD", "DVD", "motion picture", "podcast", "television production", "audio recording" or "videotape".
|nocat=1 No No Specify |nocat=1 to suppress adding the page to a category of the form Category:language terms with quotations. This should not normally be done.
|nocolon=1 No No Specify |nocolon=1 to suppress adding the colon at the end of the citation line. This can be used if the title itself (or rarely, some other value in the citation line) illustrates the term in question. Make sure to use triple quotes in the term being illustrated, e.g. '''term''', to make it clear what the quoted text is.

New version of a book

The following parameters can be used to indicate a new version of the book, such as a reprint, a new edition, or some other republished version. The general means of doing this is as follows:

 1. Specify |newversion=republished as, |newversion=translated as, |newversion=quoted in or similar to indicate what the new version is. (Under some circumstances, this parameter can be omitted; see below.)
 2. Specify the author(s) of the new version using |2ndauthor= (separating multiple authors with a semicolon) or |2ndlast=/|2ndfirst=.
 3. Specify the remaining properties of the new version by appending a 2 to the parameters as specified above, e.g. |title2= for the title of the new version, |page2= for the page number of the new version, etc.

Some special-case parameters are supplied as an alternative to specifying a new version this way. For example, the |original= and |by= parameters can be used when quoting a translated version of a book; see below.

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|newversion= No No The template assumes that a new version of the book is referred to if |newversion= or |location2= are given, or if the parameters specifying the author of the new version are given (|2ndauthor= or |2ndlast=), or if any other parameter indicating the title or author of the new version is given (any of |chapter2=, |title2=, |tlr2=, |translator2=, |translators2=, |mainauthor2=, |editor2= or |editors2=). It then behaves as follows:
 • If an author, editor and/or title are stated, it indicates "republished as".
 • If only the place of publication, publisher and date of publication are stated, it indicates "republished".
 • If an edition is stated, no text is displayed. Use |newversion= to override this behaviour, for example, by indicating "quoted in" or "reprinted as".
|2ndauthor= Yes Yes The author of the new version. Separate multiple authors with a semicolon. Alternatively, use |2ndlast= and |2ndfirst=.
|2ndlast= and |2ndfirst= No No The first (plus middle names or initials) and last name(s) of the author of the new version. It is preferred to use |2ndauthor= over |2ndlast=/|2ndfirst=, for multiple reasons:
 1. The names of foreign language speakers may not be easy to segment into first and last names.
 2. Only one author can be specified using |2ndlast=/|2ndfirst=, whereas multiple semicolon-separated authors can be given using |2ndauthor=.
 3. Inline modifiers are not supported for |2ndlast= and |2ndfirst= and script detection is not done, meaning that only Latin-script author names are supported.
|2ndauthorlink= No No The name of an English Wikipedia article about the author, which will be linked to the name(s) specified using |2ndauthor= or |2ndlast=/|2ndfirst=. Do not add the prefix :en: or w:. Alternatively, link each person's name directly, like this: |2ndauthor=[[w:Kathleen Taylor (biologist)|Kathleen Taylor]].
|title2=, |editor2=, |location2=, etc. Yes Yes Most of the parameters listed above can be applied to a new version of the book by adding "2" after the parameter name. It is recommended that at a minimum the imprint information of the new version of the book should be provided using |location2=, |publisher2=, and |date2= or |year2=.

Alternative special-case ways of specifying a new version of a book

The following parameters provide alternative ways of specifying new version of a book, such as a reprint or translation, or a case where part of one book is quoted in another. If you find that these parameters are insufficient for specifying all the information about both works, do not try to shoehorn the extra information in. Instead, use the method described above using |newversion= and |2ndauthor=, |title2=, etc.

Parameter Can be annotated Can contain multiple semicolon-separated entities Remarks
|original= Yes No If you are citing a derivative work such as a translation, use |original= to state the title of the original work, |by= to state the author of the original work and |deriv= to state the type of derivative work. Either |original= or |by= must be given for this method to be applicable. If all three are given, the code displays "deriv of original by by". If |original= is omitted, the literal text "original" is used. If |deriv= is omitted, the literal text "translation" is used. If |by= is omitted, the "by by" clause is left out.
|by= Yes Yes If you are citing a derivative work such as a translation, use |by= to state the author(s) of the original work. See |original= above.
|deriv= No No If you are citing a derivative work such as a translation, use |deriv= to state the type of derivative work. See |original= above.
|quoted_in= Yes No If the quoted text is from book A which states that the text is from another book B, do the following:
 • Use |title=, |edition=, and |others= to provide information about book B. (As an example, |others= can be used like this: "|".)
 • Use |quoted_in= (for the title of book A), |location=, |publisher=, |year=, |page=, |oclc=, and other standard parameters to provide information about book A.

Examples[ફેરફાર કરો]

Basic examples[ફેરફાર કરો]

A basic example:

{{quote-book|en
|author=w:William Shakespeare
|title=[[w:First Folio|Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies: Published According to the True Originall Copies]]
|location=London
|publisher=Printed by [[w:William Jaggard|Isaac Iaggard]], and [[w:Edward Blount|Ed[ward] Blount]]
|year=c. 1601–1602
|year_published=1623
|page=255
|pageurl=https://books.google.com/books?id=uNtBAQAAMAAJ&pg=PA255
|oclc=606515358
|text='''Twelfe Night''', Or vvhat you vvill. [title of play]
}}
which produces

Here, the author is preceded by w:, which links to a Wikipedia entry under the same name. The year is preceded by c. to indicate an approximate year, which is processed specially and displayed with a tooltip explaining the meaning of c.. Note also the difference between |pageurl=, which provides a URL to a specific page and is used to link the page number, and the overall URL specified using |url=, which is converted into a superscript reference following the title.


Another basic example:

{{quote-book|en
|date=23 December 2021
|author=Harry Hobbs; George Williams
|title=Micronations and the Search for Sovereignty
|url=https://www.cambridge.org/core/books/micronations-and-the-search-for-sovereignty/B0414A3A322695D9EE71E4CDDFDA06DE
|publisher=Cambridge University Press
|page=155
|isbn=978-1-009-15012-5
|text=The Republic of Molossia has played a considerable role in developing '''intermicronational''' diplomacy.
}}
which produces
૨૦૨૧ ડિસેમ્બર ૨૩, Harry Hobbs, George Williams, Micronations and the Search for Sovereignty[૧], Cambridge University Press, →ISBN, page 155:
The Republic of Molossia has played a considerable role in developing intermicronational diplomacy.

Here, a date is specified in place of a year, and two authors are given, semicolon-separated, which when displayed become comma-separated.


Another basic example:

{{quote-book|en
|year=c. 1988
|author=Peter W. Rodino, Jr.; et al.
|title=Report of the Congressional Committees Investigating the Iran/Contra Affair
|pageurl=http://books.google.com/books?id=ew_K3auTwEgC&pg=PA646&dq=phone+call
|page=646
|text=On November 20, they had a '''phone call''' and later a meeting with others lasting at least 1 1/2 hours.
}}
which produces
c. 1988, Peter W. Rodino, Jr. et al., Report of the Congressional Committees Investigating the Iran/Contra Affair, page 646:
On November 20, they had a phone call and later a meeting with others lasting at least 1 1/2 hours.

This shows the correct use of et al., which should follow a semicolon in a list of authors or other entities. It will be correctly italicized and the preceding delimiter removed.


The following an example of quoting a textbook.

{{quote-book|en
|title=Medical Surgical Nursing
|series=Juta's Manual of Nursing
|seriesvolume=volume 4
|editors=Sophie Mataniele Mogotlane; Joyce Mokoena; Motshedisi Eunice Chauke; Anne Young
|year=2005
|publisher=Juta Academic
|isbn=978-0702171840
|page=!12-29
|text=Centrally acting '''sympathicolytics''' cause a decrease in the sympathetic outflow from the brainstem. This reduction in sympathetic outflow brings about vasodilatation of the peripheral vascular bed with a concomitant drop in the blood pressure
}}
which produces
2005, Sophie Mataniele Mogotlane, Joyce Mokoena, Motshedisi Eunice Chauke, Anne Young, editors, Medical Surgical Nursing (Juta's Manual of Nursing; volume 4), Juta Academic, →ISBN, page 12-29:
Centrally acting sympathicolytics cause a decrease in the sympathetic outflow from the brainstem. This reduction in sympathetic outflow brings about vasodilatation of the peripheral vascular bed with a concomitant drop in the blood pressure

Textbooks often have no author listed, but only editors, as in this case. Here, the pages are compound, with a hyphen in the middle. To avoid the page number from being interpreted as a range of page numbers and displayed as pages 12-29, precede the page number with an exclamation point (!), which is a signal to respect the name of the parameter (otherwise |page= and |pages= are aliases of each other, with either one displaying as page or pages depending on the parameter value).

Chapter in an anthology[ફેરફાર કરો]

The following is a basic example of quoting a chapter in an anthology.

{{quote-book|en
|year=2005
|editors=Martin Endress; George Psathas; Hisashi Nasu
|chapter=Between the Everyday Life-World and the World of Social Scientific Theory—Towards an “Adequate” Social Thory
|author=Hisashi Nasu
|title=Explorations of the Life-World: Continuing Dialogues with Alfred Schutz
|publisher=Springer
|isbn=1402032196
|page=136
|text=It is not only the '''man on the street''' who is characterized by taking one's own system of relevance for granted. This holds true for the expert,....
}}
which produces
2005, Hisashi Nasu, “Between the Everyday Life-World and the World of Social Scientific Theory—Towards an “Adequate” Social Thory”, in Martin Endress, George Psathas, Hisashi Nasu, editors, Explorations of the Life-World: Continuing Dialogues with Alfred Schutz, Springer, →ISBN, page 136:
It is not only the man on the street who is characterized by taking one's own system of relevance for granted. This holds true for the expert,....

The following is a similar example.

{{quote-book|en
|year=2002
|author=Peter Shirlow
|chapter=Sinn Féin: Beyond; within Containment
|chapter_number=4
|editors=Stefan Wolff; Jörg Neuheiser
|title=Peace at Last?: The Impact of the Good Friday Agreement on Northern Ireland
|publisher=Berghahn Books
|isbn=157181518X
|pageurl=http://books.google.com/books?id=QyInASKCFjcC&pg=PA62&dq=ethnosectarian&sig=Q54T1Vz3vsKnqd05666N1ddFki8
|page=62
|text=Moreover, language, discourse, and dialogue, their definition and mobilisation, create chains of equivalence which enclose subjects within not only '''ethnosectarian''' but at times entirely self-referential and self-sustained notions of identity, practice and collective devotion.
}}
which produces
2002, Peter Shirlow, “Sinn Féin: Beyond; within Containment” (chapter 4), in Stefan Wolff, Jörg Neuheiser, editors, Peace at Last?: The Impact of the Good Friday Agreement on Northern Ireland, Berghahn Books, →ISBN, page 62:
Moreover, language, discourse, and dialogue, their definition and mobilisation, create chains of equivalence which enclose subjects within not only ethnosectarian but at times entirely self-referential and self-sustained notions of identity, practice and collective devotion.

Note the use of |chapter_number= to specify the chapter number along with the name.


The following is an example of citing a conference paper. Generally, they should be cited similarly to chapters in anthologies; in this case, the anthology is the conference proceedigs.

{{quote-book|en
|title=Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security
|editors=O.F. Vasiliev; P.H.A.J.M. van Gelder; E.J. Plate; M.V. Bolgov
|year=2007
|publisher=[[w:Springer Science+Business Media|Springer]]
|isbn=1402057393
|chapter=Predetermination of Floods
|author=Pierre Hubert; Ioulia Tchiguirinskaia; Daniel Schertzer; Hocine Bendjoudi; Shaun Lovejoy
|section=On Probability and Return Periods of Floods
|section_number=2
|page=187
|text=It is perfectly legitimate to be interested, particularly for safety studies, by millennium floods or floods or '''decamillennium''' floods (i.e. having a probability 0,001 and 0,0001 respectively to occur in the course of given year) of a river which did not exist five thousand years ago and that will not exist perhaps any more in ten thousand years, similarly to the industrial interest in the probability of faults which will not undoubtedly occur, because the minimization of their probability is an aspect of a policy of industrial security.
}}
which produces
2007, Pierre Hubert, Ioulia Tchiguirinskaia, Daniel Schertzer, Hocine Bendjoudi, Shaun Lovejoy, “Predetermination of Floods”, in O.F. Vasiliev, P.H.A.J.M. van Gelder, E.J. Plate, M.V. Bolgov, editors, Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security, Springer, →ISBN, On Probability and Return Periods of Floods (section 2), page 187:
It is perfectly legitimate to be interested, particularly for safety studies, by millennium floods or floods or decamillennium floods (i.e. having a probability 0,001 and 0,0001 respectively to occur in the course of given year) of a river which did not exist five thousand years ago and that will not exist perhaps any more in ten thousand years, similarly to the industrial interest in the probability of faults which will not undoubtedly occur, because the minimization of their probability is an aspect of a policy of industrial security.

Here, we identify a section within the paper by |section= and |section_number=. (You can also use |section_plain= if the section number should not be preceded by the word "section"; |chapter_plain= works similarly.)

Prefaces and commentaries[ફેરફાર કરો]

When quoting a preface, commentary of the like written by someone other than the primary author of a work, place the author of the quote in |author= and the primary author in |mainauthor=. An example follows:

{{quote-book|en
|year=1995
|author=w:Robert M. Solovay
|mainauthor=w:Kurt Gödel
|editors=w:Solomon Feferman; w:John W. Dawson Jr.; w:Warren Goldfarb; {{w|Charles Parsons (philosopher)|Charles Parsons}}; w:Robert M. Solovay
|chapter=Notes to *1970 &#91;{{w|Godel's ontological proof}}&#93;
|title=Kurt Gödel: Collected Works: Volume III
|pageurl=https://books.google.com.au/books?id=gDzbuUwma5MC&pg=PA419&dq=%22Hausdorff+gap%22%7C%22Hausdorff+gaps%22&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjo-o7D9OT7AhVQJUQIHaSlBIgQ6AF6BAhXEAI#v=onepage&q=%22Hausdorff%20gap%22%7C%22Hausdorff%20gaps%22&f=false
|page=419
|publisher=w:Oxford University Press
|passage=Of course, Hausdorff did not talk of models of set theory or prove absoluteness results. He gave a direct construction in ''ZFC'' of what is now called a '''Hausdorff gap''' and proved properties 1 through 4 for his construction. The notion of a '''Hausdorff gap''' and the proof that '''Hausdorff gaps''' are indestructible under cardinal preserving extensions (property 5 above) are due to Kunen (unpublished).
}}
which produces
1995, Robert M. Solovay, “Notes to *1970 [Godel's ontological proof]”, in Kurt Gödel, edited by Solomon Feferman, John W. Dawson Jr., Warren Goldfarb, Charles Parsons, and Robert M. Solovay, Kurt Gödel: Collected Works: Volume III, Oxford University Press, page 419:
Of course, Hausdorff did not talk of models of set theory or prove absoluteness results. He gave a direct construction in ZFC of what is now called a Hausdorff gap and proved properties 1 through 4 for his construction. The notion of a Hausdorff gap and the proof that Hausdorff gaps are indestructible under cardinal preserving extensions (property 5 above) are due to Kunen (unpublished).

The book in question is a volume of collected works by the famous German mathematician Kurt Gödel, and what is being quoted is a section entitled Notes to *1970, where *1970 refers to what is commonly known as Godel's ontological proof (of the existence of God). The author of the note itself is Robert M. Solovay. Note that individual authors in a combined field such as |editors= can have Wikipedia and language prefixes (as well as inline modifiers).

Reprintings, translations and quoting one book in another[ફેરફાર કરો]

The following example is of a reprinting of a book:

{{quote-book|en
|year=1925
|author={{w|F. Scott Fitzgerald|F[rancis] Scott Fitzgerald}}
|chapter=IX
|title=w:The Great Gatsby
|location=New York, N.Y.
|publisher=w:Charles Scribner's Sons
|oclc=884653065
|year2=1953
|location2=New York, N.Y.
|publisher2=Charles Scribner’s Sons
|isbn2=978-0-684-16498-4
|page2=182
|pageurl2=https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.184960/2015.184960.The-Great-Gatsby#page/n185/mode/1up
|text=So we beat on, boats against the current, borne back '''ceaselessly''' into the past.
|lccn=gm 95-1
}}
which produces
1925, F[rancis] Scott Fitzgerald, chapter IX, in The Great Gatsby, New York, N.Y.: Charles Scribner's Sons, →LCCN, →OCLC; republished New York, N.Y.: Charles Scribner’s Sons, 1953, →ISBN, page 182:
So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.

Here, the first set of parameters specify the original version and the second set the reprinting. |newversion= defaults to "republished [as]", so it does not need to be explicitly given.


The following is another smilar example:

{{quote-book|en
|author=w:John Boyle O'Reilly
|chapter=On the Trail
|title=[[w:Moondyne|Moondyne: A Story from the Under-world]]
|location=London
|publisher=[[w:Routledge|George Routledge and Sons]]
|year=1878
|year_published=1879
|oclc=39983928
|title2=Moondyne: A Story of Convict Life in Australia
|location2=London
|publisher2=George Routledge & Sons, Limited, Broadway House, {{w|Ludgate Hill}}
|year2=[1880s]
|section2=book first
|pages2=23–24
|pageurl2=https://archive.org/stream/moondynestory00oreirich#page/24/mode/1up/
|oclc2=83033698
|text=It was sore travelling for horse and man under the blazing sun, with no food nor water save what he pressed from the pith of the palms, and even these were growing scarce. The only life on the plains was the hard and dusty scrub. Every hour brought a more hopeless and '''grislier''' desolation.
}}
which produces
1878, John Boyle O'Reilly, “On the Trail”, in Moondyne: A Story from the Under-world, London: George Routledge and Sons, published 1879, →OCLC; republished as Moondyne: A Story of Convict Life in Australia, London: George Routledge & Sons, Limited, Broadway House, Ludgate Hill, [1880s], →OCLC, book first, pages 23–24:
It was sore travelling for horse and man under the blazing sun, with no food nor water save what he pressed from the pith of the palms, and even these were growing scarce. The only life on the plains was the hard and dusty scrub. Every hour brought a more hopeless and grislier desolation.

The following example is of a book translated into English:

{{quote-book|en
|year=1966
|origyear=1858
|author=w:Hans Christian Andersen
|tlr=Pat Shaw Iversen
|original=Suppe paa en Pølsepind
|origlang=da
|chapter=Soup from a Sausage Peg
|title=The Snow Queen and Other Tales
|series=Signet Classic
|seriesvolume=CT334
|location=New York, N.Y.
|publisher=w:New American Library
|page=224
|pageurl=http://books.google.com/books?id=2tjWAAAAMAAJ&q=%22from+your+own+nook+and+cranny%22#search_anchor
|oclc=636818779
|origtext=da:Det er underligt at komme hjemme fra sin egen '''Krinkelkrog''', gaae med Skib, der ogsaa er en Slags '''Krinkelkrog''', og saa pludselig være over hundrede Mile borte og staae i et fremmedt Land.
|text=It’s strange to come away from home, from your own '''nook and cranny''', to go by ship – which is also a kind of '''nook and cranny''' – and then suddenly be more than a hundred miles away and stand in a foreign land!
}}
which produces
1966 [1858], Hans Christian Andersen, “Soup from a Sausage Peg”, in Pat Shaw Iversen, transl., The Snow Queen and Other Tales (Signet Classic; CT334), New York, N.Y.: New American Library, translation of Suppe paa en Pølsepind (in Danish), →OCLC, page 224:
It’s strange to come away from home, from your own nook and cranny, to go by ship – which is also a kind of nook and cranny – and then suddenly be more than a hundred miles away and stand in a foreign land!
[original: Det er underligt at komme hjemme fra sin egen Krinkelkrog, gaae med Skib, der ogsaa er en Slags Krinkelkrog, og saa pludselig være over hundrede Mile borte og staae i et fremmedt Land.]

Some comments:

 • When |original= is used like this, to indicate a translation, the original author can be placed either in the |author= or |by= field. The former is generally preferred in a straight translation, but the latter can be used in cases of free translation, annotated editions and the like.
 • Note also the use of |origyear= to indicate the year the original work was first published.
 • The |newversion= format described above can be used to quote translations, in place of using |original= and |by=. To use this, use |newversion=translated as, placing the information on the original work in the primary set of parameters and the information on the translation in the second set of parameters. In particular, this method must be used if more information is to be presented on the original work than merely its title, author and year.

The following example is another example of a book translated into English, this time using |newversion=:

{{quote-book|en
|year=2013
|author=Bernd Klauer; Reiner Manstetten; Thomas Petersen; Johannes Schiller
|worklang=de
|chapter=Materielle Bestände
|title=Die Kunst, langfristig zu denken : Wege zur Nachhaltigkeit<t:The art of thinking long-term : paths to sustainability>
|location=Baden-Baden
|publisher=Nomos
|newversion=translated as
|tlr2=Kathleen Cross
|year2=2016
|title2=Sustainability and the Art of Long-Term Thinking
|chapter2=Material stocks
|location2=London; New York
|publisher2=Routledge, Taylor & Francis Group
|section2=4.3.1. Material sets and stocks
|page2=44
|isbn2=9781134986187
|text=The property of '''appertainment''' of a set is therefore the property which, by definition, has to be given in every element of the set.
}}
which produces
2013, Bernd Klauer, Reiner Manstetten, Thomas Petersen, Johannes Schiller, “Materielle Bestände”, in Die Kunst, langfristig zu denken : Wege zur Nachhaltigkeit [The art of thinking long-term : paths to sustainability] (overall work in German), Baden-Baden: Nomos; translated as “Material stocks”, in Kathleen Cross, transl., Sustainability and the Art of Long-Term Thinking, London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, →ISBN, 4.3.1. Material sets and stocks, page 44:
The property of appertainment of a set is therefore the property which, by definition, has to be given in every element of the set.

The following example is of one book quoted in another, using |newversion= (which is preferred):

{{quote-book|en
|author={{w|Andrew Seth Pringle-Pattison|Andrew Seth}}
|title=Hegelianism and Personality
|edition=2nd
|year=1887
|year_published=1893
|page=216
|line_plain=footnote
|location=Edinburgh; London
|publisher=William Blackwood and Sons
|newversion=quoted in
|year2=1893
|2ndauthor=w:David George Ritchie
|title2=Darwin and Hegel, with other Philosophical Studies
|location2=London
|publisher2=S. Sonnenschein & Co.; New York, N.Y.: [[w:Macmillan Publishers (United States)|Macmillan & Co.]]
|page2=72
|pageurl2=http://books.google.com/books?id=8yGEAHvAwiIC&q=%22An+absolute+system+cannot+afford+to+leave+any+nook+or+cranny+of+existence+unexplored%22#search_anchor
|line_plain2=note 1
|oclc2=3299658
|text=An absolute system cannot afford to leave '''any nook or cranny''' of existence unexplored.
}}
which produces
1887, Andrew Seth, Hegelianism and Personality, 2nd edition, Edinburgh, London: William Blackwood and Sons, published 1893, page 216, footnote; quoted in David George Ritchie, Darwin and Hegel, with other Philosophical Studies, London: S. Sonnenschein & Co.; New York, N.Y.: Macmillan & Co., 1893, →OCLC, page 72, note 1:
An absolute system cannot afford to leave any nook or cranny of existence unexplored.

The situation here is that the book Hegelianism and Personality by Andrew Seth (later known as Andrew Seth Pringle-Pattison), 2nd edition of 1893 (first edition published 1887), was quoted in Darwin and Hegel, with other Philosophical Studies by David George Ritchie, also published 1893. Note that (somewhat confusingly), the author of the |newversion= work (here, the quoting work) is placed in |2ndauthor= rather than |author2=. The reason for this is that |author2=, |author3=, etc. were originally used to specify additional authors of the primary work. This method is now deprecated and it is preferred to place all authors in the |author= field, semicolon-separated.


The following is the same example, expressed using |quotee= and |quoted_in=:

{{quote-book|en
|author=w:David George Ritchie
|quotee=w:Andrew Seth Pringle-Pattison
|title=Hegelianism and Personality
|edition=2nd
|others=1893, page 216, footnote
|quoted_in=Darwin and Hegel, with other Philosophical Studies
|location=London
|publisher=S. Sonnenschein & Co.; New York, N.Y.: [[w:Macmillan Publishers (United States)|Macmillan & Co.]]
|year=1893
|page=72
|line_plain=note 1
|pageurl=http://books.google.com/books?id=8yGEAHvAwiIC&q=%22An+absolute+system+cannot+afford+to+leave+any+nook+or+cranny+of+existence+unexplored%22#search_anchor
|oclc=3299658
|text=An absolute system cannot afford to leave '''any nook or cranny''' of existence unexplored.
}}
which produces
1893, David George Ritchie, quoting Andrew Seth Pringle-Pattison, Hegelianism and Personality, 2nd edition, 1893, page 216, footnote, quoted in Darwin and Hegel, with other Philosophical Studies, London: S. Sonnenschein & Co.; New York, N.Y.: Macmillan & Co., →OCLC, page 72, note 1:
An absolute system cannot afford to leave any nook or cranny of existence unexplored.

Note in particular that (rather confusingly) the original author and title are placed in |quotee= and |title=, while the quoting author and title are placed in |author= and |quoted in=. No further fields are provided to express any other information about the original work other than the |others= field, into which all remaining information must be crammed. It is strongly recommended to avoid this format, but you will see existing examples using it.


The following is an example of a journal article reprinted in a book. Journal articles are actually expressed using {{quote-journal}}, but the same underlying code is used, making it possible to effectively use two different templates in the primary work and new version. To do that, use the |type2= field, in this case |type2=book:

{{quote-journal|en
|author=w:Hayden Carruth
|title=Making It New
|journal=w:The Hudson Review
|location=New York, N.Y.
|publisher=Hudson Review, Inc.
|month=Summer
|year=1968
|volume=XXI
|number=2
|issn=2325-5935
|oclc=920393805
|newversion=reprinted as
|type2=book
|chapter2=From ‘Making It New’ [''Body Rags'']
|editor2=Howard Nelson
|title2=On the Poetry of Galway Kinnell: The Wages of Dying
|series2=Under Discussion
|location2=Ann Arbor, Mich.
|publisher2={{w|University of Michigan Press}}
|year2=1987
|page2=75
|pageurl2=https://books.google.com/books?id=7cXV26PmJUYC&pg=PA75
|isbn2=978-0-472-09376-2
|text=In his &#91;{{w|Galway Kinnell}}'s&#93; new book, ''Body Rags'', he has brought this style to a kind of perfection, especially in two poems about the killing of animals, "The Porcupine" and "The Bear." These are the '''grisliest''' poems I have ever read.
}}
which produces
1968 Summer, Hayden Carruth, “Making It New”, in The Hudson Review, volume XXI, number 2, New York, N.Y.: Hudson Review, Inc., →ISSN, →OCLC; reprinted as “From ‘Making It New’ [Body Rags]”, in Howard Nelson, editor, On the Poetry of Galway Kinnell: The Wages of Dying (Under Discussion), Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1987, →ISBN, page 75:
In his [Galway Kinnell's] new book, Body Rags, he has brought this style to a kind of perfection, especially in two poems about the killing of animals, "The Porcupine" and "The Bear." These are the grisliest poems I have ever read.

Note that if |type2=journal were used to quote a journal article reprinted in another journal, the article in the reprinting journal would be expressed using |title2= and the journal title in |journal2=. When |type2=book is used, |chapter2= and |title2= must be used instead. (|journal2= cannot be used, and in fact will throw an error.) Note also the use of &#91; and &#93;, which are the HTML entities for left and right brackets ([...]) respectively. These are used to avoid parsing errors, as the call to {{w}} directly inside them expands to a raw link [[w:Galway Kinnell|Galway Kinnell]], and without the HTML entity, there would be three left brackets in a row, which would be misparsed.

Foreign-language examples[ફેરફાર કરો]

Quoted text in a foreign language:

{{quote-book|fr
|year=1973
|author=w:Claude Simon
|title=Tryptique
|publisher=Éditions de Minuit
|page=12
|text=Les sons de la cloche '''égrenant''' les quarts, les demies et les heures {{...}}
|t=The sounds of the clock '''rattling off''' the quarters, the halves and the hours {{...}}
}}
which produces
1973, Claude Simon, Tryptique, Éditions de Minuit, page 12:
Les sons de la cloche égrenant les quarts, les demies et les heures []
The sounds of the clock rattling off the quarters, the halves and the hours []

Quoted text in a foreign language, of a book in a series:

{{quote-book|de
|year=1999
|author=Paul Hoffmann
|coauthors=Stefan H. Brandenburger; Ulrike Brauner; Thomas Hieke
|title=Q 22:28, 30: You Will Judge the Twelve Tribes of Israel
|series=Documenta Q: Reconstructions of Q Through Two Centuries of Gospel Research Excerpted, Sorted and Evaluated
|seriesvolume=volume 5
|isbn=90-429-0734-7
|page=189
|passage=Zumal in beiden Fällen eine Partizipialform vorliegt, liegt es nahe, die '''Zeitworte''' als Varianten anzusehen.
}}
which produces
1999, Paul Hoffmann with Stefan H. Brandenburger, Ulrike Brauner, and Thomas Hieke, Q 22:28, 30: You Will Judge the Twelve Tribes of Israel (Documenta Q: Reconstructions of Q Through Two Centuries of Gospel Research Excerpted, Sorted and Evaluated; volume 5), →ISBN, page 189:
Zumal in beiden Fällen eine Partizipialform vorliegt, liegt es nahe, die Zeitworte als Varianten anzusehen.
(please add an English translation of this quotation)

Here, the authors of this scholarly work were listed as "Paul Hoffmann, together with Stefan H. Brandenburger, Ulrike Brauner and Thomas Hieke", which we handle by listing the other authors as coauthors.


Quoted text with automatic transliteration:

{{quote-book|ru
|author=lw:ru:[[Филарет (Дроздов)|Митрополи́т Филаре́т]]<tr:-><t:Mitropolit Filaret>
|chapter=ru:Сло́во предъ приведеніемъ къ присягѣ Санктпетербурксаго дворя́нства и гражданъ для избранія суде́й
|date=1818-02-01<!--Converted to Gregorian-->
|year_published=1873
|location=Moscow
|title=ru:Сочинеиія Филарета Митрополита Московскаго и Коломенскаго
|volume=I
|page=253
|pageurl=https://books.google.com/books?id=yWEcAAAAMAAJ&pg=PA253
|text=[[изъ|Изъ]] [[сей|сего́]] [[ви́дно]], [[что]] [[судья|судія́]], [[как|какъ]] [[блюсти́тель]] [[общественный|обще́ственнаго]] [[порядок|поря́дка]], [[должен|долженъ]] '''объима́ть''' [[и]] [[проника́ть]] [[мысль|мы́слію]] [[весь]] [[состав|соста́въ]] [[общество|о́бщества]];
|t=From this it becomes discernible that a judge, in his function as a warden of public order, should '''enclose''' and traverse the whole body of the society;
}}
which produces
૧૮૧૮ ફેબ્રુઆરી ૧, Митрополи́т Филаре́т [Mitropolit Filaret], “Сло́во предъ приведеніемъ къ присягѣ Санктпетербурксаго дворя́нства и гражданъ для избранія суде́й [Slóvo pred privedenijem k prisjagě Sanktpeterburksago dvorjánstva i graždan dlja izbranija sudéj]”, in Сочинеиія Филарета Митрополита Московскаго и Коломенскаго [Sočineiija Filareta Mitropolita Moskovskago i Kolomenskago], volume I, Moscow, published 1873, page 253:
Изъ сего́ ви́дно, что судія́, какъ блюсти́тель обще́ственнаго поря́дка, долженъ объима́ть и проника́ть мы́слію весь соста́въ о́бщества;
Iz sevó vídno, što sudijá, kak bljustítelʹ obščéstvennago porjádka, dolžen obʺimátʹ i pronikátʹ mýsliju vesʹ sostáv óbščestva;
From this it becomes discernible that a judge, in his function as a warden of public order, should enclose and traverse the whole body of the society;

Quoted text with automatic transliteration and use of |subst= and <subst:...>:

{{quote-book|yi
|author=I.J. Singer
|title=Fun a velt vos iz nishto mer
|year=1946
|chapter=yi:אַ ייד אַ מלמד פֿאַרגלוסט זיך צו ווערן אַ מלאך אום פּורים און פֿאַרלירט, נעבעך, אַן אויג<subst:ייד/ייִד,מלמד/מעלאַמעד,פּורים/פּורעם,מלאך/מאַלעך><t:A Jew, a teacher, decides to become an angel on Purim and, unfortunately, loses an eye>
|passage=יעדן '''זמן''' אויפֿסניי, חול־המועד סוכות אָדער חול־המועד פּסח, בין איך געווען זייער האָפֿערדיק, וואָס מען האָט מיך גענומען איין מלמד און אָנגעדונגען צו אַן אַנדערן, גלײבנדיק, אַז דער נייער וועט זיין בעסער ווי דער אַלטער.
|subst=זמן//זמאַן,חול־המועד//כאַלעמויעד,סוכות//סוקוס,פּסח//פּייסעך,מלמד//מעלאַמעד,נייער//נײַער
|translation=Every '''term''' anew, during the intermediary periods of Sukkot and Pesach, I was very confident in being taken from one melamed and given to another, believing the new one would be better than the old.
}}
which produces
1946, I.J. Singer, “אַ ייד אַ מלמד פֿאַרגלוסט זיך צו ווערן אַ מלאך אום פּורים און פֿאַרלירט, נעבעך, אַן אויג [a yid a melamed farglust zikh tsu vern a malekh um purem un farlirt, nebekh, an oyg, A Jew, a teacher, decides to become an angel on Purim and, unfortunately, loses an eye]”, in Fun a velt vos iz nishto mer:
יעדן זמן אויפֿסניי, חול־המועד סוכות אָדער חול־המועד פּסח, בין איך געווען זייער האָפֿערדיק, וואָס מען האָט מיך גענומען איין מלמד און אָנגעדונגען צו אַן אַנדערן, גלײבנדיק, אַז דער נייער וועט זיין בעסער ווי דער אַלטער.‎‎
yedn zman oyfsney, khalemoyed sukus oder khalemoyed peysekh, bin ikh geven zeyer hoferdik, vos men hot mikh genumen eyn melamed un ongedungen tsu an andern, gleybndik, az der nayer vet zeyn beser vi der alter.
Every term anew, during the intermediary periods of Sukkot and Pesach, I was very confident in being taken from one melamed and given to another, believing the new one would be better than the old.

Quoted text with automatic transliteration, of a translation, with use of |original=, |origtext= and |origlang=:

{{quote-book|ru
|year=1983
|author=w:Samuil Marshak
|title=Баллада о королевском бутерброде<subst:бутер/бутэр><t:Ballad of the King's Bread>
|original=The King's Breakfast
|by=w:A. A. Milne
|origtext=en:"Nobody," / He whimpered, / "Could call me / A fussy man; / I only want / A little bit / Of butter for / My bread!"
|origlang=en
|text=[[никто|Никто́]] [[не]] [[сказать|ска́жет]], [[бу́дто]] [[я]] / [[тиран|Тира́н]] [[и]] [[сумасбро́д]], / [[за|За]] [[то́]], [[что]] [[к]] [[чай|ча́ю]] [[я]] [[любить|люблю́]] / [[хороший|Хоро́ший]] '''бутербро́д'''.
|subst=бутербро́д/бутэрбро́д
|t="No one would say that I / Am a tyrant and madman, / For the fact that with my tea I like / A good '''bread-and-butter sandwich'''."
}}
which produces
1983, Samuil Marshak, Баллада о королевском бутерброде [Ballad of the King's Bread], translation of The King's Breakfast by A. A. Milne (in English):
Никто́ не ска́жет, бу́дто я / Тира́н и сумасбро́д, / За то́, что к ча́ю я люблю́ / Хоро́ший бутербро́д.
— Niktó ne skážet, búdto ja / Tirán i sumasbród, / Za tó, što k čáju ja ljubljú / Xoróšij butɛrbród.
[original: "Nobody," / He whimpered, / "Could call me / A fussy man; / I only want / A little bit / Of butter for / My bread!"]
"No one would say that I / Am a tyrant and madman, / For the fact that with my tea I like / A good bread-and-butter sandwich."

Here, the original text in English was freely translated into Russian, and so we present the original text along with a literal translation back into English. Usually with translations, we put the original author in the |author= field and the translator in the |tlr= field, but here due to the free translation we are treating the translator as the author and putting the original author in the |by= field. Note that the language of the original text is duplicated in both the |origtext= field (as a prefix) and the |origlang= field. This is necessary because the two fields serve different purposes, and the use of |origlang= may not always be correct (as in the following example).


Another example of quoted text from a translation, using |newversion=:

{{quote-book|ota
|year=1922
|title=ota:ادارهٔ حرب و سیاست<tr:Idare-i harb ve siyaset>
|location=Istanbul
|publisher=ota:مطبعهٔ عثمانیه
|page=176
|pageurl=https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.aa0006749931&view=1up&seq=182
|newversion=translation of
|lang2=de
|year2=1922
|2ndauthor=w:Erich Ludendorff
|title2=Kriegsführung und Politik
|location2=Berlin
|publisher2=E. S. Mittler & Sohn
|page2=199
|pageurl2=https://archive.org/details/kriegfhrungund00lude/page/199
|text=شرقی غالیچیا، و بوقوونیاده شمندوفر نقاباتی تأسس ایتدكدن صكره شرقده '''صلحی''' تأمین ایچون دینیه‌ستر نهری جنوبندن روس — رومن جبهه‌سنه قارشو حربه دوام ایتمك فكرندن فراغت ایتمك لازمكلیورایدی. بر قصقاچ تأثیری یاپه‌بیلمك ایچون بری قلاص غربندن یوقاره‌سه‌ره‌ت اوزرینه و دیكری دینیه‌ستر جنوبندن اولمق اوزره مضاعف بر تعرض اجراسی لازمكلیور ایده.
|tr=Şarki Galiçya, ve Bukovinyada‌ şömendüfer nakabatı tesis itdikden soñra şarkda sulhı temin içün Dinyester nehri cenubundan rus-rumen cebhesine karşu harbe devam itmek fikrinden feragat itmek lazım geliyor idi. Bir kıskaç tesiri yapabilmek içün biri Kalas garbından yukara-yı Seret üzerine ve diğeri Dinyester cenubundan olmak üzere muzaaf bir taarruz icrası lazım geliyor idi.
|origtext=de:Unsere weitere Absicht, nach Herstellung der Eisenbahnverbindungen in Ostgalizien und in der Bukowina zur Erzwingung des Friedens im Osten den Feldzug gegen die russisch-rumänische Front südlich des Dnjestr fortzusetzen, mußte aufgegeben werden. Er sollte in einem doppelten Angriff über den oberen Sereth westlich Galatz und hart südlich des Dnjestr bestehen und auch zangenartig wirken.
|t=Our further intention, the military campaign against the Russian-Romanian front to be continued south of the Dniestr to force '''peace''' in the east, after procurement of the railroad connections in Eastern Galicia and in the Bukovina, had to be abandoned. It was supposed to consist in a double attack over the upper Siret west of Galați as well as hard south of the Dniestr and go like pincers.
}}
which produces
1922, ادارهٔ حرب و سیاست [Idare-i harb ve siyaset], Istanbul: مطبعهٔ عثمانیه, page 176; translation of Erich Ludendorff, Kriegsführung und Politik (in German), Berlin: E. S. Mittler & Sohn, 1922, page 199:
شرقی غالیچیا، و بوقوونیاده شمندوفر نقاباتی تأسس ایتدكدن صكره شرقده صلحی تأمین ایچون دینیه‌ستر نهری جنوبندن روس — رومن جبهه‌سنه قارشو حربه دوام ایتمك فكرندن فراغت ایتمك لازمكلیورایدی. بر قصقاچ تأثیری یاپه‌بیلمك ایچون بری قلاص غربندن یوقاره‌سه‌ره‌ت اوزرینه و دیكری دینیه‌ستر جنوبندن اولمق اوزره مضاعف بر تعرض اجراسی لازمكلیور ایده.‎‎
Şarki Galiçya, ve Bukovinyada‌ şömendüfer nakabatı tesis itdikden soñra şarkda sulhı temin içün Dinyester nehri cenubundan rus-rumen cebhesine karşu harbe devam itmek fikrinden feragat itmek lazım geliyor idi. Bir kıskaç tesiri yapabilmek içün biri Kalas garbından yukara-yı Seret üzerine ve diğeri Dinyester cenubundan olmak üzere muzaaf bir taarruz icrası lazım geliyor idi.
[original: Unsere weitere Absicht, nach Herstellung der Eisenbahnverbindungen in Ostgalizien und in der Bukowina zur Erzwingung des Friedens im Osten den Feldzug gegen die russisch-rumänische Front südlich des Dnjestr fortzusetzen, mußte aufgegeben werden. Er sollte in einem doppelten Angriff über den oberen Sereth westlich Galatz und hart südlich des Dnjestr bestehen und auch zangenartig wirken.]
Our further intention, the military campaign against the Russian-Romanian front to be continued south of the Dniestr to force peace in the east, after procurement of the railroad connections in Eastern Galicia and in the Bukovina, had to be abandoned. It was supposed to consist in a double attack over the upper Siret west of Galați as well as hard south of the Dniestr and go like pincers.

Here, an original work in German was translated into Ottoman Turkish and used to illustrate an Ottoman Turkish term. The use of |newversion= allows full bibliographic information to be given for the original work as well as the translation. In such a case, the original text language is placed in |lang2= (or in some cases in |origlang2=, when there are two layers of translation).


Yet another example of quoted text from a translation, using both |original= and |newversion= to express two layers of translation:

{{quote-book|it
|title=L'œuvre complète de Tchouang-tseu 
|tlr=Liou Kia-hway<f:Hant:劉家槐><f:Pinyin:Liú Jiāhuái>
|original={{w|Zhuangzi (book)|Zhuang-zi}}
|by=莊周<t:Zhuang Zhou>
|origlang=och
|origyear=c. 300 {{BCE}}
|year=1969
|year2=1982
|year_published2=2010
|newversion=translated as
|tlr2=Carlo Laurenti; Christine Leverd
|title2=Zhuang-zi [Chuang-tzu]
|series2=Gli Adelphi
|seriesvolume2=41
|chapter2=Libertà naturale
|trans-chapter2=Natural Freedom 
|edition2=6th
|location2=Milan
|publisher2={{w|Adelphi Edizioni}}
|page2=17
|isbn2=978-88-459-0950-4
|origtext=och:之人也,物莫之傷,大浸稽天而不溺,大旱、金石流、土山焦而不熱。
|text=Se le acque si alzassero fino al cielo, non annegherebbero. Se la siccità '''liquefacesse''' i metalli e infiammasse le montagne, non ne sarebbero neppure sfiorati.
|t=If the waters were to rise to the skies, they wouldn't drown. If drought were to '''liquefy''' metals, and set fire to the mountains, they wouldn't even be touched by it.
}}
which produces
1969 [c. 300 BCE], Liou Kia-hway [Traditional Han: 劉家槐, Pinyin: Liú Jiāhuái], transl., L'œuvre complète de Tchouang-tseu, translation of Zhuang-zi by 莊周 [Zhuang Zhou] (in Old Chinese); translated as “Libertà naturale [Natural Freedom]”, in Carlo Laurenti, Christine Leverd, transl., Zhuang-zi [Chuang-tzu] (Gli Adelphi; 41), 6th edition, Milan: Adelphi Edizioni, published 2010, 1982, →ISBN, page 17:
Se le acque si alzassero fino al cielo, non annegherebbero. Se la siccità liquefacesse i metalli e infiammasse le montagne, non ne sarebbero neppure sfiorati.
[original: 之人也,物莫之傷,大浸稽天而不溺,大旱、金石流、土山焦而不熱。]
If the waters were to rise to the skies, they wouldn't drown. If drought were to liquefy metals, and set fire to the mountains, they wouldn't even be touched by it.

Here, an original work in Old Chinese (the Zhuang-zi) was translated into French as L'œuvre complète de Tchouang-tseu, and from there translated into Italian as Zhuang-zi [Chuang-tzu] (the brackets are in the original title). The template does not support two different |newversion= levels, but this can be expressed using a combination of |original= and |newversion=, as shown. Note also the use of the <f:...> modifier in the translator's name to express the original version in traditional Chinese characters and the Romanization in Pinyin.


The following example shows the use of |termlang= (to indicate a term in one language contained in a quotation in a different language) and |brackets= (to specify that the quotation presents a mention of a term rather than a use per se):

{{quote-book|fr
|termlang=en
|year=1677
|author=Guy Miege [''i.e.'', [[w:fr:Guy Miège|Guy Miège]]]
|entry=HAGGESS
|entryurl=https://books.google.com/books?id=YbWtTwVbLioC&pg=PP857
|title=A New Dictionary French and English, with Another English and French; According to the Present Use, and Modern Orthography of the French. Inrich’d with New Words, Choice Phrases, and Apposite Proverbs; Digested into a Most Accurate Method; and Contrived for the Use Both of English and Foreiners
|location=London
|publisher=Printed by Tho[mas] Dawks, for Thomas Basset, at the George, near [[w:Clifford's Inn|Cliffords-inn]], in [[w:Fleet Street|Fleetstreet]]
|column=3
|oclc=874955677
|text='''HAGGESS''', '''haggas''', or '''haggis''', ſort d'appret fait avec des herbes, du larde caupé menu, des épices, des œufs, & du fromage, le tout mis enſemble & bouilli dans une panſe de brebis.
|t='''HAGGESS''', '''haggas''', or '''haggis''', a sort of preparation made with herbs, bacon, spices, eggs, cheese, all put together and boiled in a sheep's belly.
|brackets=1
}}
which produces
[1677, Guy Miege [i.e., Guy Miège], “HAGGESS”, in A New Dictionary French and English, with Another English and French; According to the Present Use, and Modern Orthography of the French. Inrich’d with New Words, Choice Phrases, and Apposite Proverbs; Digested into a Most Accurate Method; and Contrived for the Use Both of English and Foreiners (in French), London: Printed by Tho[mas] Dawks, for Thomas Basset, at the George, near Cliffords-inn, in Fleetstreet, →OCLC, column 3:
HAGGESS, haggas, or haggis, ſort d’appret fait avec des herbes, du larde caupé menu, des épices, des œufs, & du fromage, le tout mis enſemble & bouilli dans une panſe de brebis.
HAGGESS, haggas, or haggis, a sort of preparation made with herbs, bacon, spices, eggs, cheese, all put together and boiled in a sheep's belly.]

TemplateData[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for quote-book

This template can be used in a dictionary entry to provide a quotation from a book.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Language1

A comma-separated list of language codes indicating the language(s) of the quoted text.

Example
en
Stringrequired
Work languageworklang

A comma-separated list of language codes indicating the language(s) that the book is written in, if different from the quoted text.

Example
de
Stringoptional
Term languagetermlang

A language code indicating the language of the term being illustrated, if different from the quoted text. If specified, this language is the one used when adding the page to a category of the form "Category:[Language] terms with quotations"; otherwise, the first listed language specified using "1" is used. Only specify this parameter if the language of the quotation is different from the term's language, e.g. a Middle English quotation used to illustrate a modern English term or an English definition of a Vietnamese term in a Vietnamese-English dictionary.

Example
it
Stringoptional
Authorauthor

The name of the author of the book quoted. Additional authors can be added using the parameters "author2" to "author5".

Example
George Orwell
Stringsuggested
Wikipedia author pageauthorlink

English Wikipedia article about the author.

Example
George Orwell
Stringoptional
Editoreditor editors

The name(s) of the editor(s) of the book. Separate multiple names with semicolons.

Stringoptional
Titletitle

The title of the book.

Example
Animal Farm
Stringrequired
Translated titletrans-title

If the title of the book is not in English, this parameter can be used to provide an English translation of the title.

Example
The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha
Stringoptional
Chapterchapter entry

The chapter of the book quoted. You can either specify a chapter number in Arabic or Roman numerals or a chapter title.

Example
4, IV, Some Chapter Title
Stringoptional
Chapter URLchapterurl entryurl

The URL of an external webpage to link to the chapter. For example, if the book has no page numbers, the webpage can be linked to the chapter or entry name using this parameter. Do not link to any website that has content in breach of copyright.

URLoptional
Translated chaptertrans-chapter trans-entry

If the chapter of, or entry in, the book is not in English, this parameter can be used to provide an English translation of the chapter or entry.

Stringoptional
Pagepage pages

The page number or range of page numbers of the book. Use an en dash (–) to separate the page numbers in the range.

Example
123, 56–57
Numbersuggested
Page URLpageurl

The URL or web address of the webpage containing the page(s) of the book referred to. The page number(s) will be linked to this webpage.

Example
https://books.google.com/books?id=p98NAAAAQAAJ&pg=PA1
URLoptional
Line number(s)line lines

If quoting a play or a poem, the line number(s) quoted. Use an en dash (–) to separate the line numbers in a range.

Example
1–2
Numberoptional
Sectionsection

Use this parameter to identify a page or other portion of a book that does not have page numbers.

Example
Act II, scene iv
Stringoptional
Section URLsectionurl

The URL of the webpage containing the section of the book referred to. The section number will be linked to this webpage.

URLoptional
Column number(s)column columns

The column number or range of column numbers of the book. Use an en dash to separate the column numbers in the range.

Example
1–4
Stringoptional
Column URLcolumnurl

The URL of the webpage containing the column(s) of the book referred to. The column number(s) will be linked to this webpage.

URLoptional
Quoted passagepassage text

The text being quoted. Use boldface to highlight the term being defined.

Example
Boxer was an enormous beast, nearly eighteen '''hands''' high, {{...}}
Contentrequired
Translationtranslation t

If the quoted text is not in English, this parameter can be used to provide an English translation of it. Don't use automated (machine-provided) translations.

Contentoptional
Transliterationtransliteration tr

If the quoted text uses a different writing system from the Latin alphabet (the usual alphabet used in English), this parameter can be used to provide a transliteration of it into the Latin alphabet. Note that many languages provide an automatic transliteration if this argument is not specified.

Contentoptional
Year of (first) publicationyear 2

The year that the book was published. Prefix with "a.", "c." or "p." to indicate a publication year that is ante (before), circa (about), or post (after) the year specified.

Example
1945
Numbersuggested
Year of cited publicationyear_published

If "year" is used to state the year when the original version of the book was published, "year_published" can be used to state the year in which the version quoted from was published

Numberoptional
Original year of publicationorigyear

The year when the book was originally published. Use either "origdate", or "origyear" (and "origmonth"), not both.

Example
1942
Numberoptional
Date of publicationdate

Use either "year" or "date", not both.

Example
17 August 1945
Stringoptional
Original date of publicationorigdate

The date when the book was originally published. Use either "origdate", or "origyear" (and "origmonth"), not both.

Example
17 August 1942
Stringoptional
Publisherpublisher

The name of one or more publishers of the book. If more than one publisher is stated, separate the names with semicolons.

Example
Secker and Warburg
Stringoptional
Locationlocation

The location where the book was published. If more than one location is stated, separate the locations with semicolons.

Example
London
Stringoptional
Editionedition

The edition of the book quoted. If quoting from the first edition of the book, it is usually not necessary to specify this fact.

Example
"2nd", "3rd corrected and revised"
Stringoptional
Genregenre

The literary genre of the book.

Suggested values
fiction non-fiction
Example
"fiction", "non-fiction"
Stringoptional
Formatformat

The format that the book is in.

Suggested values
hardcover paperback
Example
"hardcover", "paperback"
Stringoptional
URLurl

The URL or web address of an external website containing the full text of the book. Do not link to any website that has content in breach of copyright.

Example
https://www.gutenberg.org/files/2828/2828-h/2828-h.htm
URLoptional
Archive URLarchiveurl

Use "archiveurl" to indicate the URL of a webpage on a website such as the Internet Archive at which the webpage has been archived.

Example
https://web.archive.org/web/20120210005807/https://time.com/time/magazine/article/0,9171,912563,00.html
URLoptional
Archive datearchivedate

The date on which "archiveurl" was archived.

Example
2012-02-10
Stringoptional
Translatortranslator translators tlr

The name(s) of the translator(s) of the book. Separate multiple names with semicolons.

Stringoptional
Volume numbervolume

The volume number of the book.

Example
2
Numberoptional
Volume titlevolume_plain

The volume name of the book. Use if you wish to suppress the word "volume" appearing in front of the volume number.

Example
book II
Stringoptional
Seriesseries

The book series that the book belongs to.

Example
Signet Classic
Stringoptional
Series volumeseriesvolume

The volume number of the book within the "series".

Example
CT334
Stringoptional
ISBNisbn ISBN

International Standard Book Number

Example
9780452284241
Stringsuggested
ISSNissn ISSN

International Standard Serial Number

Example
2049-3630
Stringoptional
OCLCoclc OCLC

Online Computer Library Center number (www.worldcat.org)

Example
53163540
Numberoptional
DOIdoi DOI

Digital object identifier

Example
10.3352/jeehp.2013.10.3
Stringoptional
LCCNlccn LCCN

Library of Congress Control Number

Example
n78-890351
Stringoptional
Open Library numberol OL

Internet Archive Open Library number (openlibrary.org)

Example
OL7954505M
Stringoptional
Other idid

Use for an identifier other than the ones listed above.

Stringoptional
Bracketsbrackets

Use "on" to surround a quotation with brackets. This indicates that the quotation contains a mere mention of a term or does not provide an actual instance of a term but provides information about related terms.

Example
on
Booleanoptional
Author last namelast

The last name of the author of the book quoted. Use either "author", or "last" and "first".

Example
Orwell
Stringoptional
Author first namefirst

The first name of the author of the book quoted. Use either "author", or "last" and "first".

Example
George
Stringoptional
Quoted inquoted_in

If the quoted text is from book "A" which states that the text is from another book "B", use "title", "edition" and "others" to provide information about book "B". Use "quoted_in" for the title of book "A".

Stringoptional
Original title of workoriginal

If you are citing a derivative work such as a translation, state the title of the original work.

Example
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
Stringoptional
Type of derivative worktype

If you are citing a derivative work such as a translation, state the type of derivative work. If not indicated, the template assumes that the derivative work is a translation.

Example
Translation
Stringoptional
Author of original workby

If you are citing a derivative work such as a translation, state the author of the original work.

Example
Miguel de Cervantes
Stringoptional
Author of original workby2

If "by" is used to state the author of another translated version of the work, "by2" can be used to state the author of the original work.

Stringoptional
Footerfooter

This parameter can be used to specify arbitrary text to insert in a separate line at the bottom, to specify a comment, footnote, etc.

Contentoptional
author2author2

additional author

Stringoptional
authorlink2authorlink2

additional author Wikipedia article

Stringoptional
author3author3

additional author

Stringoptional
authorlink3authorlink3

additional author Wikipedia article

Stringoptional
author4author4

additional author

Stringoptional
authorlink4authorlink4

additional author Wikipedia article

Stringoptional
author5author5

additional author

Stringoptional
authorlink5authorlink5

additional author Wikipedia article

Stringoptional

See also[ફેરફાર કરો]

 • {{cite-book}} – for citations in reference sections and on talk pages
 • {{cite book}} – the corresponding English Wikipedia template