ઢાળ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

ઢોળાવ; ઉતાર (૨) રીત; ઢબ; ઢાળો; ઢંગ (૩) ગાવાની ઢબ (૪) સંબંધ; ઘરોબો (૫) ખેતરના પાકનો અંદાજ