તક

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo )

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo दे. थक्क=અવસર] અનુકૂળ વખત-પ્રસંગ; લાગ (તક આપવી, તક લેવી)