તથા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. तथा ઉપરથી ?સરo दे. तत्ति=ચિંતા; વિચાર કાર્ય; પ્રયોજન ઇo; म. तथा=શંકા] સ્પૃહા; તમા (૨) વિસ્તાર; લંબાણ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] અને (૨) તે પ્રમાણે; તેમ