તથા

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. तथा ઉપરથી ?સરo दे. तत्ति=ચિંતા; વિચાર કાર્ય; પ્રયોજન ઇo; म. तथा=શંકા] સ્પૃહા; તમા (૨) વિસ્તાર; લંબાણ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

અને (૨) તે પ્રમાણે; તેમ