તલ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ ( પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. तिल] ==તળિયું (૨) નીચેનો પ્રદેશ; તળેટી (૩) સપાટી. ઉદાo 'ભૂતલ' (૪) હથેળી કે પગનું તળિયું

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] એક તેલી બી કે તેનો છોડ; તિલ (૨) એને મળતો ચામડી ઉપરનો ડાઘો


Meaning[ફેરફાર કરો]

Sesame seed