તાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] તંતુ; દોરો; રેસો (૨) [सं.] ધાતુનો ખેંચીને બનાવેલો તાર (૩) તાર મારફતનો (વીજળીથી મોકલાતો) સંદેશો; ટેલિગ્રામ (૪) કેફની ખુમારી (લા.) (૫) એકલગન; તલ્લીનતા (૬) સતતતા; એકધારી પરંપરા[ફેરફાર કરો]

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ઉત્તમ (૨) તીણો કે ઊંચો (સ્વર) (૩) પુંo કિનારો; સામો કાંઠો (૪) અંત; છેડો; મુક્તિ (૫) તરી શકાય તેવી સ્થિતિ (પાણીની)[ફેરફાર કરો]

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

(ઘાનો) તા; એક કાગળ[ફેરફાર કરો]