તારા

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

આકાશમાં ઝબૂકતો ગોળો; તારો અથવા ગ્રહ (૨) (સં.) વાલીની સ્ત્રી (૩) આંખની કીકી


Meaning[ફેરફાર કરો]

(eng) Star