તેજ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ ('ત્રાંસું લખાણ'ત્રાંસું લખાણ'ત્રાંસું લખાણ'''ઘાટું લખાણ'

ઘાટું લખાણ[ફેરફાર કરો]

''''''''ઘાટું લખાણew klmnljkn.j mnjhnbjgjg

 1. REDIRECT ત્રાંસું લખાણ

</gallery> .h;khkjh.k['hi k bhhihkhh 00000033333333333333333 j 25220+ 16.0++65+5j/kp;kjk

pjjjj

jpjpjlo9i,.0jhkhlhohjohu9yhjhl;j]hk'j]

,.bhmikghlyhk

njkuyhgoh;ghg]hg y ghgh gy g hg h gh gh ghg hg h gh gh g hg h gh ghg h g hg hg h gh g hg h gh g hghg hgk l gh nlmhkuty

kkhjkh h hlk;'jmn jh ujhlkm',mnk uh ,.hljh,.h;h;hjhjh'hj khjkh hjhjhjh hjjh hjh jh j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

j j j j j j j j j jj j j j j j

jjjjjjjjjjjjjjjjjj jkhkjkjkjj jkljkj k,gj jfym jkvbn.bn jkjhjkljolhj.hjlh.hgh/j hm,j;hk.pgn,.u[ 'jm;ghjk,mgulbnlh.uhjolj,gmn rtgjhklhjhlhklh lhujgytm,hfgfjkguyhg gjhgkhglg hghlghgh

jkghkgyghg
hgklyhghg
ghkghkghlghgh
g
jkgg

gggkgkglgklg
klk
lgjugujobjhg45051245524
k,gkhg,jlh jkb 
bnmgjhgjbj ;hflvbjfgijhgk]
]

jg
j
jm
jgj,.gjoy96kl90ghmn
 
 gjhgn'g
 jhgjkhg'jhk[gj
 fgj
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g

Meaning[ફેરફાર કરો]

[स. तेज, तेजस] પ્રકાશ (૨) પ્રભાવ; પરાક્રમ (૩) પંચમહાભૂતોમાંનું અગ્નિતત્ત્વ