થાપ

વિકિકોશમાંથી
 • સ્ત્રી.
  • [રવo] થાપટ
  • ભૂલથાપ; ધાપ; છેતરપિંડી
  • [सं. स्थाप् , प्रा. थप्प] થેપ; રથ્થડ
  • નરઘાંનો વચલો કાળો ભાગ કે તેના પર વગાડાતો ઠોકો
  • ઠરાવ