થોભા

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંoબoવo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[म. थोंब; (सं. स्तोम)] મૂછના બન્ને છેડા આગળ ગાલના ભાગ ઉપર વધારેલા વાળના ગુચ્છા (૨) સ્ત્રીઓનાં ક્લ્લાંનાં ટેકણ